Healing Trauma and beyond
dr Agnieszka Widera Wysoczańska
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Kim jestem i czym się zajmuję

Healing Trauma and beyond

Agnieszka Widera

Nazywam się Agnieszka Widera-Wysoczańska.

Jestem doktorem psychologii, specjalizującym się w psychologii klinicznej. Mam duże doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, rozwojowej, w tym w coaching-u i szkoleniowej oraz superwizyjnej / konsultacyjnej.

Pomocy psychologicznej udzielam w języku polskim i angielskim, w gabinecie oraz on – line.

Dzień po dniu od 1987 roku, w ramach Instytutu Psychoterapii Traumy, Rozwoju i Szkoleń (prywatna praktyka), prowadzę szkolenia, wykłady, konsultacje, psychoterapię i spotkania/ warsztaty rozwojowe dla dzieci i dorosłych, którzy uczestniczyli w konfliktach oraz doznawali złożonej i chronicznej interpersonalnej traumy w rodzinie pochodzenia i aktualnej czy w grupach społecznych (szkoła: bullying, praca: mobbing), w tym tak złożonego problemu jak przemoc seksualna.

Psychoterapię indywidualną i grupową prowadzę w modelu integracyjnym „life – span”, skutecznym w leczeniu osób po interpersonalnej traumie złożonej i chronicznej. Terapia ta rozumiana jest jako proces zmian i rozwój osobisty. Celem terapii jest uruchamianie wewnętrznych zasobów osoby, aby budować dobrą jakość życia.

Zgłaszające się do mnie osoby przeżywają m.in.:

 • samotność,
 • lęki przed życiem, bliskością, ustalaniem celów, podejmowaniem decyzji, nawiązywaniem relacji (nieśmiałość),
 • smutek, przygnębienie i depresje,
 • ból, rozpacz, chaos wewnętrzny,
 • bezradność, bezsilność, beznadziejność oraz pustkę,
 • dysocjacje, np.:
  • kłopoty z odczuwaniem swojego ciała: „jest jak z drewna”,
  • nie czują i nie rozróżniają emocji: „nie wiem co czuję, nie znam swoich emocji”,
  • kłopoty z koncentracją: „nie pamiętam zdań, które czytam”,
  • spostrzegają świat jako nierealistyczny: „jakbym był za szybą”, „oglądam ludzi jak na filmie”,
  • odczuwają, że mają w sobie kilka różnych osób: „raz jestem dobra, innym razem agresywna i nie wiem czemu się tak dzieje oraz nie mam na to wpływu”,
  • kłopoty z pamięcią dotyczącą przeszłości czy teraźniejszości: „niewiele pamiętam ze swojego dzieciństwa”, „nie pamiętam pewnych osób z przeszłości”, „nie pamiętam co robiłam przed chwilą/ przed kilkoma dniami”,
 • problemy w relacjach, z partnerami, dziećmi, znajomymi, współpracownikami, pracodawcami,
 • żal po stracie osoby, domu, pracy, relacji,
 • są krzywdzone i nie mają siły, aby zmienić swoją sytuację,
 • niepokój, że skrzywdzą swoje dzieci czy partnerów lub inne osoby bliskie,
 • wypalenie zawodowe,
 • utratę celów, planów czy sensu w życiu.

Osoby, które korzystają z mojej pomocy, są zdecydowane, aby np.:

 • uświadomić sobie przyczyny złego samopoczucia,
 • rozpoznać zasady, role, relacje w rodzinie z dzieciństwa (pochodzenia) i aktualnej czy w środowisku szkolnym i zawodowym, które dysfunkcyjnie wpływają na zachowanie osoby,
 • uzyskać wgląd w uczucia oraz przekonania z przeszłości, które utrudniają aktualne życie,
 • przepracować trudne emocje i zmienić przekonania na takie, które ułatwiają życie,
 • poszukać drogi wyjścia z samotności,
 • zerwać toksyczne relacje,
 • nauczyć się budować dobre, bliskie relacje z dziećmi, partnerami i innymi,
 • przed wejściem w związek czy przed decyzją o dziecku zmienić swoje zaburzone zachowanie na zdrowe i bezpieczne dla bliskich,
 • nabrać energii do życia,
 • poczuć się wartościowym,
 • rozpoznawać i otwarcie mówić o swoich potrzebach i osobistych granicach,
 • rozpoznać swoje wartości, cele i plany życiowe i realizować je teraz i w przyszłości,
 • zwiększyć jakość życia we wszystkich jego sferach.

Rodzice biologiczni, adopcyjni i zastępczy przyprowadzają do mnie swoich podopiecznych, aby zmniejszyć u nich konsekwencje wcześniej doznanej przemocy oraz poszukują pomocy dla siebie, aby budować coraz lepsze więzi ze swoimi dziećmi.

Szkolę profesjonalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i środowisku, diagnozy, wsparcia i terapii osób, które doznały przemocy, zwłaszcza przemocy seksualnej.

W 2020 roku, w USA, otrzymałam nagrodę im. C. Wilbur (wydawaną przez ISSTD) za mój wkład w rozwój badań i praktyki dotyczącej dysocjacji i traumy.

W 2021 roku zostałam powołana przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej jako ekspert do napisania opinii (numer 333) na temat opieki naprzemiennej i konieczności rozpoznawania przemocy w rodzinie.

Jestem adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakładzie Psychologii Klinicznej, gdzie od 1987 roku uczę studentów psychopatologii oraz diagnozy i terapii osób, które w dzieciństwie doznały interpersonalnej traumy, szczególnie przemocy seksualnej.

Napisałam 5 książek, rozdziały i artykuły po polsku i po angielsku.

Uzyskałam certyfikaty z nominacji w uznaniu za moje umiejętności praktyczne, naukowe i popularyzatorskich, w tym:

 • europejski certyfikat psychoterapii (ECP) wydany przez European Psychological Association (from 2006),
 • certyfikat superwizora w zakresie przemocy w rodzinie wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP (2013),
 • certyfikat specjalisty w zakresie Stresu Pourazowego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego (PTP, 2006),
 • certyfikat superwizora PTP w zakresie stresu pourazowego (2006),
 • specjalisty w zakresie Przeciwdziałania Przemocy wydany przez PARPA (2001).

Jestem również licencjonowanym praktykiem stosowania języka w procesie zmian, posiadam certyfikat uprawniający do stosowania hipnozy konwersacyjnej, jestem Trenerem NLP w zakresie psychoterapii certyfikowanym przez The NLP Connection a Partner of The Society of Neuro-Linguistic Programming (USA), praktykiem w strategiach i sztuce modelowania nowych zachowań certyfikowanym przez The NLP Connection oraz Improvement General (USA).

Systematycznie rozwijam swoje umiejętności psychologa i psychoterapeuty ucząc się w Kanadzie i USA od najlepszych, którzy tworzą psychoterapię skoncentrowaną na traumie i dysocjacji. Diagnozy dziecka wykorzystywanego seksualnie uczyłam się podczas stażu naukowego na Uniwersytecie w Saskatoon oraz w Mental Health Clinic w Kanadzie. Wtedy też pogłębiałam umiejętności prowadzenia terapii grupowej dla kobiet, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie.

Od wielu lat w oparciu o doświadczenie praktyczne tworzę własne integracyjne podejście do diagnozy i terapii traumy, które nazywam „life – span”. Do prezentacji tego podejścia i badań naukowych jestem zapraszana na międzynarodowe konferencje w różnych częściach świata.

Jestem członkiem American Academy of Experts in Traumatic Stress oraz European Society for Trauma and Dissociation.

Moją pasją jest praca oraz narty, podróże, fotografia i urządzanie wnętrz.

Publikacje

Wybrane publikacje mojego autorstwa:

Książki

 • 1. Widera – Wysoczańska A.  (red.). (2016). Trauma treatment. Factors contributing to Efficiency. Cambridge Scholar Pub. Newcastle: Cambridge Scholar Pub (s. 258).
  2. Widera – Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). (2011). Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. (Interpersonal trauma. Mechanisms and consequences). Warszawa: Difin (s. 480). The book became a textbook at universities.
  3. Widera – Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). (2010). Interpersonal trauma and its consequences in adulthood. Newcastle: Cambridge Scholar Pub (s. 279).
  4. Widera – Wysoczańska A. (2010). Mechanizmy Przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie. (Mechanisms of Domestic Violence. From generation to generation). Warszawa: Difin (s. 210) (nominated for the Theofrasta award for the best psychological book published in 2010, awarded by the Charaktery magazine).
  5. Widera – Wysoczańska A. (2000). Rozmowy o przemijaniu. Psychologiczne badania hermeneutyczne o doświadczeniu człowieka. (Conversations about passing away. Psychological hermeneutic research on human experience). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (s. 183).
Rozdziały w książkach:
  1. Widera – Wysoczańska A. (2019). Bezpieczna prywatność dziecka (Child’s safe privacy). In: Seksualność w praktyce psychologicznej : analiza przypadków w przełożeniu na skuteczne metody pracy terapeutycznej. Poznań : Forum Media Polska Sp. pp. 33-50.
  2. Widera – Wysoczańska A. (2016). Introduction. Effectively Coping with Trauma throughout a Person’s Life Span (pp.1-13). In A. Widera – Wysoczańska (Ed). Trauma treatment. Factors contributing to Efficiency. Cambridge Scholar Pub. Newcastle: Cambridge Scholar Pub.
  3. Widera – Wysoczańska A. (2016).  Features of Simple and Complex Trauma throughout a Human Life Span (pp. 13-49). In A. Widera – Wysoczańska (Ed). Trauma treatment. Factors contributing to Efficiency. Cambridge Scholar Pub. Newcastle: Cambridge Scholar Pub.
  4. Widera – Wysoczańska A. (2016). Methodology of Research on Factors Influencing the Recovery of People during Therapy After Interpersonal Trauma (pp. 119 – 161). In A. Widera – Wysoczańska (Ed). Trauma treatment. Factors contributing to Efficiency. Cambridge Scholar Pub. Newcastle: Cambridge Scholar Pub.
  5. Widera – Wysoczańska A. (2016). Model Factors Influencing Healing After Trauma in Group Psychotherapy: From Participants’ Subjective Perspective (pp. 161-199). In A. Widera – Wysoczańska (Ed). Trauma treatment. Factors contributing to Efficiency. Cambridge Scholar Pub. Newcastle: Cambridge Scholar Pub.
  6. Widera – Wysoczańska A. (2013). The psychotherapy of victims and perpetrators of domestic violence as a treatment of trauma experienced in childhood (pp.3-12). In book: Jessica  Aliaga Lavrijsen and Michael Bick  (Ed.) Is This a Culture of Trauma: An Interdisciplinary Perspective.  Inter-Disciplinary Press, Oxford, UK. ISBN: 978-1-84888-162-4 (współautor: Dyjakon).
  7. Widera-Wysoczańska, A., Kuczyńska, A. (2011) Wprowadzenie do problematyki interpersonalnej traumy. (Introduction to interpersonal trauma). In: Widera – Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. (Interpersonal trauma. Mechanisms and consequences). Warszawa: Difin, s. 11-18.
  8. Widera – Wysoczańska, A. (2011). Istota traumy prostej i złożonej.( The essence of simple and complex trauma). In: Widera – Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (Ed.). Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. Warszawa: Difin, s.21-58.
  9. Widera – Wysoczańska, A. (2011). PTSD „proste” i „złożone”, jako konsekwencje zdarzeń traumatycznych u osób dorosłych. („Simple” and „complex” PTSD as consequences of traumatic events in adults). In: Widera – Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (Ed.). Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. Warszawa: Difin, s. 86 – 118.
  10. Widera – Wysoczańska, A. (2011). Problemy i zaburzenia współwystępujące z PTSD „prostym” i „złożonym”, jako reakcje na zdarzenia traumatyczne u osób dorosłych. (Problems and disorders comorbid with „simple” and „complex” PTSD as reactions to traumatic events in adults). In: Widera – Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (Ed.). Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. Warszawa: Difin, s. 119 – 136.
  11. Widera-Wysoczańska, A. (2011). Wpływ interpersonalnych zdarzeń na rozwój dziecka – PTSD, jako objawy niespecyficzne. (Influence of interpersonal events on child development – PTSD as nonspecific symptoms). In: Widera – Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (Ed.). Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. Warszawa: Difin, s. 138-166.
  12. Widera-Wysoczańska, A. (2010). Interpersonal Trauma as Chronic and Complex. In: Widera – Wysoczańska, A., Kuczyńska, A. (Ed.). Interpersonal trauma and its consequences in adulthood. Cambridge Scholar Pub.str. 15-35.
  13. Widera-Wysoczańska, A. (2010). Parent-child Attachment and Partner Relationships Formed by Persons after Childhood Trauma. In: Widera – Wysoczańska, A., Kuczyńska, A. (Ed.). Interpersonal trauma and its consequences in adulthood. Cambridge Scholar Pub.str. 59 – 85.
  14. Widera-Wysoczańska, A. (2010). Multifaceted Integrative Therapy following Chronic Childhood Trauma. In: Widera – Wysoczańska, A., Kuczyńska, A. (ED.). Interpersonal trauma and its consequences in adulthood. Cambridge Scholar Pub.str. 183-215.
  15. Widera-Wysoczańska, A. (2007). Building healthy relationships: Integrated psychotherapy for persons after chronic childhood trauma. W: Therapists’ Affective Responses (red. Rudolf Gregurek). Dubrownik, 197-236.
  16. Widera – Wysoczańska, A. (2006). The motherhood of women who were molested in childhood. W: Psychopatologies of Modern Society. (Ed.: Mesjasz, J., Czapiga, A.). Łódź: WWSHE, s. 67-85.
  17. Widera – Wysoczańska, A. (2006). Health Problems of Women Victims of Complex, Chronic Childhood Trauma. In: Kuczyńska, A. Understanding Sex and Gender . Wrocław: ATUT, s. 303-321.
  18. Widera – Wysoczańska, A. (2006). Reakcje matek na ujawnienie przemocy seksualnej i postępowanie psychologiczne. (Mothers’ reactions to disclosure of sexual violence and psychological proceedings). In: Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych (Man in the face of mass social phenomena). (Ed. Klebaniuk, J.). Wrocław: ATVT, s. 393-409.
  19. Widera – Wysoczańska, A. (2003). Postępowanie psychologiczne z dzieckiem wykorzystanym seksualnie. (Psychological treatment of a sexually abused child). In: Czapiga, A. (Ed.). Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne. (Psychosocial problems of child development. Diagnostic and therapeutic aspects). pp. 249-279. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  20. Widera – Wysoczańska, A. (2003). Pijany dom, czyli co się dzieje z dzieckiem alkoholika. W: Gdzie się podziało moje dzieciństwo. O dorosłych dzieciach alkoholików. (The drunk house, or what happens to the alcoholic’s child. In: Where did my childhood go. About adult children of alcoholics.( pp. 7-23. Kielce: Charaktery Biblioteka.
  21. Widera – Wysoczańska, A. (2002). Wykorzystanie metody jakościowej w badaniach psychologa klinicznego. (The use of the qualitative method in research by a clinical psychologist). In: Straś-Romanowska, M. (red.). Szkice psychologiczne. Doniesienia z badań. Aplikacje. Refleksje. S. 165-194. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  22. Widera – Wysoczańska, A. (2001). Zdrowotne konsekwencje chronicznego urazu doznanego w dzieciństwie. (Health consequences of chronic childhood trauma). In: Dolińska – Zygmunt,G.(Ed.). Podstawy Psychologii Zdrowia. s. 227-243. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  23. Widera – Wysoczańska, A. (2001). Psychologiczne aspekty rozmowy lekarza z pacjentem umierającym i jego rodzina. (Psychological aspects of a doctor’s conversation with a dying patient and his family). In: Dolińska – Zygmunt,G.(Ed.). Podstawy Psychologii Zdrowia. s. 315 – 331. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  24. Widera-Wysoczańska, A. (1999). Proces zdrowienia osób, które doznały urazu w dzieciństwie. The process of recovery of people who were injured in childhood. In: Gapik L. (Ed.). Postępy Psychoterapii. Wybrane zagadnienia teoretyczne, Tom II. S. 102-113. Poznań. Wydawnictwo Uniwersyteckie.
  25. Widera-Wysoczańska, A. (1997). Doświadczenie śmierci w codziennym życiu kobiet: Psychologiczne badania jakościowe. (The Experience of Death in the Daily Life of Women: Qualitative Psychological Research). In: Kolbuszewski, J. (Ed.). Problemy Współczesnej Tanatologii. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
  26. Widera – Wysoczańska A., Dyjakon, D. (2019). The psychotherapy of victims and perpetrators of domestic violence as a treatment of trauma experienced in childhood. In: Is this a Culture of Trauma? : An Interdisciplinary Perspective / Jessica Aliaga Lavrijsen, Michael Bick ed. – Leiden ; Boston : Brill, pp. 1-12.Widera – Wysoczańska A. (2019). Rozpoznawanie dynamiki przemocy seksualnej w postepowaniu psychologicznym i prawnym. In: Wspólczesne wyzwania kurateli sadowej w Polsce. (Ed.)  Adama Kwiecinskiego. Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3925). – pp. 217-236.
  27. Widera – Wysoczańska, A. (1996). Psychologiczne aspekty spotkania lekarza i chorego ze śmiercią, W: Dolińska – Zygmunt,G.(Ed.). Elementy Psychologii Zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Artykuły w czasopismach
  1. Widera-Wysoczańska, A. (2021). Przemoc rozmyta, czyli śladów brak. Polish Journal of Applied Psychology.
  2. Widera – Wysoczańska, A. Parental dissociation, therapy and children’s symptoms in dysfunctional-alcoholic families. (in review).
  3. Widera – Wysoczańska, A. (2012). Factors influencing court diagnoses of sexually abused children and their family – some lessons from practice. Polish Journal of Applied Psychology, Vol.10,1.
  4. Widera – Wysoczańska, A. (2006). Incest risk factors in the family: A Qualitative Study. Polish Journal of Applied Psychology. Vol.4, N.1, pp. 7 – 29.
  5. Widera-Wysoczańska, A. (1999). Everyday Awareness of Death, Journal of Humanistic Psychology, Vol.39, No.3, pp. 73-95. London: SAGE Publ. (lista Filadelfijska).
  6. Widera – Wysoczańska, A. (2005). Zaburzone rodzicielstwo, jako konsekwencja kazirodztwa doznanego w dzieciństwie. (Disturbed parenting as a consequence of childhood incest.). Przegląd Psychologiczny (Psychological Review), 48, 3, 303 – 322.
  7. Widera – Wysoczańska, A. (1997). Dialog jako metoda badania doświadczeń człowieka. (Dialogue as a method of researching human experiences). Czasopismo Psychologiczne (Psychological Journal). 3, s. 99 – 111.
  8. Widera – Wysoczańska, A. , Kuczyńska, A. (1998). Fenomenologiczna propozycja modelu terapii dla pacjentów szpitali psychiatrycznych. Podstawy teoretyczne, Prace Psychologiczne, Zrozumieć zachowanie człowieka w zdrowiu i chorobie, XLVIII, 77-85.
  9. Kuczyńska, A., Widera – Wysoczańska, A. (1998). Krótkoterminowa fenomenologiczna terapia pacjentów szpitala psychiatrycznego – ocena zmian, Prace Psychologiczne, Zrozumieć zachowanie człowieka w zdrowiu i chorobie, XLVIII, 85-95.
  10. Widera – Wysoczańska, A. (1995). Świat dziecięcych doświadczeń związanych ze śmiercią. (The world of childhood experiences related to death). Nowiny Psychologiczne (Psychological News), 2, pp. 93 – 105.
  11. Widera – Wysoczańska, A. (1995). Hermeneutyczne pytania o ludzkie doświadczenie. (Hermeneutic questions about human experience). Przegląd Psychologiczny (Psychological Review). 1 – 2, pp. 341 – 355.
  12. Widera – Wysoczańska A. (1995). Czy istnieją kryteria czy też nie? O uprawomocnieniu psychologicznych badań hermeneutycznych. (Are there criteria or not? On the validation of psychological hermeneutic research). Przegląd Psychologiczny (Psychological Review), 3 – 4, pp. 103 – 117.
  13. Widera-Wysoczańska, A. (1994). Grupy rozwoju efektywnego działania. W: Stanisław Witkowski (red.). Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Prace Psychologiczne XXXVI. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 247 – 253 (współautorka: Kuczyńska Alicja).
  14. Widera – Wysoczańska A., (1992). Rola zjawiska śmierci w poszukiwaniu wartości życiowych (The role of the phenomenon of death in search of life values). Prace Psychologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego Psychological Papers of the University of Wrocław), No.1292, pp. 9 – 21.
  15. Widera – Wysoczańska, A. (1990). Refleksje o problemach ludzi nieuleczalnie chorych. Zdrowie Psychiczne, 3, s.134 – 147.
  16. Widera – Wysoczańska A. (1990). Spojrzenie dziecka na zagadnienia umierania i śmierci, Przegląd Psychologiczny A child’s view of dying and death, Psychological Review), 3, pp. 587 – 595.
  17. Widera – Wysoczańska A. (1988). Problemy śmierci w poglądach młodych ludzi, Zdrowie Psychiczne (The problems of death in the views of young people, Mental Health), 3 – 4, s. 157 – 169.
  18. Widera – Wysoczańska A. (1988). Psychologiczny wymiar umierania i śmierci, Przegląd Psychologiczny (Psychological dimension of dying and death, Psychological Review), 4, s.1044 – 1056.
  19. Widera – Wysoczańska A. (2008). Mothers who don’t protect, Characters. Psychological magazine, 11, s.39.
  Publikacje popularno – naukowe:
  1. Widera – Wysoczańska A. (2015). Diagnoza psychologiczna dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny. (Psychological diagnosis of a sexually abused child and his family). Niebieska Linia, 3(98).
  2. Widera – Wysoczańska A. (2014). Jak ofiara staje się sprawcą przemocy? (How does a victim become a perpetrator of violence?) Świat problemów (A world of problems), 9, 17 – 22.
  3. Widera – Wysoczańska, (2011). Wpływ osobistych doświadczeń na sytuacje pomagania. (Influence of personal experiences on helping situations). Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia. 3, s. 19-20.
  4. Widera – Wysoczańska A. (2008). Zobacz, co on mi zrobił, Style i Charaktery, 3/2008.
  5. Widera – Wysoczańska A. (2008) Zobacz tu jestem … czyli dysocjacyjne zaburzenia więzi. (See here I am … that is, dissociative bond disorders). Psychologia w szkole (Psychology at school), nr.4.
  6. Widera – Wysoczańska A. (2008). Matki, które nie ochraniają, Charaktery. Magazyn psychologiczny, 11, s.39.
  7. Widera – Wysoczańska A. (2008). Czas nie ten sam dla wszystkich, Style i charaktery, 1/2008
  8. Widera-Wysoczańska, A. (2008). Usłysz mnie mamo. Charaktery.
  9. Widera-Wysoczańska, A. (2007). Docenić rolę ojca. Świat Problemów, Nr.1 (168), s. 21-25.
  10. Widera-Wysoczańska, A. (2007). Integracyjna psychoterapia. Przegląd Terapeutyczny, 2, 1-15.
  11. Widera – Wysoczańska, A. (2006). Uraz chroniczny I rodzina. Terapia uzależnienia i współuzależnienia. 6, 34 – 37.
  12. Widera – Wysoczańska, A. (2004). Twój uczeń – ofiara seksualnej przemocy. Psychologia w szkole. 2, s. 65-75.
  13. Widera – Wysoczańska, A. (2004). Bezpieczna prywatność dziecka. Psychologia w szkole. 2, s. 77-86.
  14. Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wiedzieć, aby pomagać. Charakterystyki, Charaktery, 5, s. 27.
  15. Widera-Wysoczańska, A. (2003). Gwałt to nie flirt. Charakterystyki, Charaktery, 3, s. 30.
  16. Widera-Wysoczańska, A. (2002). O matkach, które krzywdzą, Charaktery, 8, s. 24 – 25.
  17. Widera-Wysoczańska, A. (2002). Ciało pamięta, Charaktery, 6, s. 31 – 32.
  18. Widera-Wysoczańska, A. (2001). Gdzie się podziało moje dzieciństwo. Dorosłe Dzieci Alkoholików. Charaktery,3, s.34–36.
  19. Widera-Wysoczańska, A. (2001). Czas nie ten sam dla wszystkich, Charaktery,10, s.12–17.
  20. Widera-Wysoczańska, A. (2001). Gdy minie pierwszy szok. O terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie. Cz. I. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. 4, 17 – 19.
  21. Widera-Wysoczańska, A. (2001). Gdy minie pierwszy szok. O terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie. Cz. II. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. 5, 18 – 20.
  22. Widera-Wysoczańska (2000). Okrutny mistrz manipulacji, Świat Problemów, 1, s. 26 – 31.
  23. Widera-Wysoczańska (1999). Niektóre pułapki z przeszłości w zdrowieniu DDA, Terapia, Uzależnienia i Współuzależnienia, 4 (7), s 35 – 39.
  24. Widera-Wysoczańska (1999). Zawsze się możesz zmienić, Charaktery, 8 (31), s. 26 – 27.
  25. Widera – Wysoczańska, A. (1997). Nikomu nie powiedziałam – raport z badań własnych nad przemocą seksualną wobec kobiet, 9, 22-24.
  26. Widera-Wysoczańska, A. (1998). Ten straszny bliski – dynamika przemocy seksualnej w rodzinie, Charaktery, 3(14).
  27. Widera-Wysoczańska, A. (1998). To nie moja wina – bardzo wielka wina – proces terapii osób po doznanej przemocy seksualnej w dzieciństwie, Charaktery, 7(18).
  28. Widera-Wysoczańska A. (1996). Złe uczynki rzetelnie przemyślane, Charaktery, O.

Konferencje

Wykłady na zaproszenie zagranicą (czas trwania wykładów 45 min.):

 • Widera – Wysoczańska, A. (2001). Intergenerational transmission of risk factors of the sexual abuse in a family and psychotherapy. Reaching Undeserved Trauma Survivors through Community – Based Programs. Abstract and oral presentation at the International Society of Traumatic Stress Study. New Orleans, 73.
  Wystąpienie na zaproszenie prof. Portney.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2000). Intergenerational transmission of the paternal attitudes in an incest family: A qualitative study. Abstract for the Third World Conference for the International Society for Traumatic Stress Studies, The Long-Term Outcomes of Trauma in Individuals and Society. Australia – Melbourne.
  Zaproszenie prof. G. Roberts.
 Wystąpienia na konferencjach zagranicznych:
 1. Widera-Wysoczańska A. (2022).
 2. Widera-Wysoczańska A. (2020).
 3. Widera-Wysoczańska A. (2019). Referat: Mothers are perpetrators of sexual abuse towards their children, 7th International ESTD Congress, The Legacy of Trauma and Dissociation: Body and Mind in a New Perspective, Rome, Italy, 24 – 26 October 2019.
 4. Widera-Wysoczańska A. (2019). Referat: Sexual abuse of mothers towards children – from generation to generation. International Society for the Study of Trauma and Dissociation (ISSTD), The World Congres of Complex Trauma, New York, USA, Mar 28 – Apr 01.
 5. Widera-Wysoczańska A. (2018). Referat: Factors Affecting the Healing and the Effects Achieved by Patients Group Therapy After Traumas Experienced in Childhood, ISSTD 35thAnniversary Conference Bridges to the Future The Impact of Trauma & Dissociation on Human Dignity: Local & Global Perspectives, Chicago, IL, USA, March 22-26.
 6. Widera-Wysoczańska A. (2017). Referat: Pathomechanisms and healing Factors During Treatment of People Traumatized in Childhood, European Society for Trauma and Dissociation, Bern, Switzerland, November, 9-11.
 7. Widera-Wysoczańska A. (2016). Referat: Childhood trauma and health problems in three stages of life, Conference of the European Society of Trauma and Dissociation (ESTD). Amsterdam, Holandia, April 14-16.
 8. Widera-Wysoczańska A. (2015). Referat: Health Problems of Complex Trauma Survivors Throughout the Life – Span, 32nd Annual Conference of International Society for the Study of Trauma and Dissociation:. April 16 – 20, Orlando, USA.
 9. Widera-Wysoczańska A. (2014). Referat: Healing factors in the course of psychotherapy for people from dysfunctional families – the client’s perspectives, EAP Conference for ECP holders: How Art. And Science Meet what practice and research can learn from each other, October 15-18, University of Vilnus, Lithuania.
 10. Widera-Wysoczańska A. (2014). Referat: Parental dissociation, therapy and children’s symptom in dysfunctional-alcoholic families, European Society for Trauma and Dissociation Conference, 27 – 29 March, Copenhagen, Dania.
 11. Widera-Wysoczańska A. (2013). Referat: Types of Attachment among Adults Victimized as Children, XIII ESTSS Conference. Trauma and its clinical Pathways: PTSD and beyond, Bolonia.
 12. Widera-Wysoczańska A. (2013). Wykład: Multifaceted integration psychotherapy for persons after interpersonal, chronic and complex childhood trauma, Ukrainian conference: Psychotherapy: Western tradition in Ukrainian context – 20 years of experience, EAP, Kijów.
 13. Widera-Wysoczańska, A., Dyjakon, D. (2012), Referat: Development of the parent – child relationship as a result of participation in the therapy for parents being of domestic violence perpetrators, XIXth ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect, Every Child Matters: Promoting Local, National and International Partnerships for Child Protection, Every Child, 9/9/2012 to 9/12/2012, Istanbul, Turkey.
 14. Widera-Wysoczańska, A. (2012), Referat: Dissociation of parents as risk factors on children’s symptoms and the influence of the therapy, 29th Annual Conference of the International Society for the Study of Trauma and Dissociation in Long Beach, California. October 18-21, 2012.
 15. Widera-Wysoczańska, A., Dyjakon, D. (2012). Referat: The psychotherapy of victims and perpetrators of domestic violence as a treatment of trauma experienced in childhood, 2nd Global Conference – Trauma: Theory & Practice. Oxford Inter-Disciplinary Net. 21st–24th March 2012, Prague, Czech Republic.
 16. Widera-Wysoczańska, A. (2012). Referat: Problems of court psychological assessment of sexually abused children and their families – some lessons from practice, 2nd Global Conference – Trauma: Theory & Practice. Oxford Inter-Disciplinary Net. 21st–24th March 2012, Prague, Czech Republic.
 17. Widera-Wysoczańska, A. (2011). Referat: Partner Relationships by Women Victimized as Children. Oral presentation for 27th, Annual Meeting International Society for Traumatic Stress Study, Baltimore, X, 2 – 5. XI, USA.
 18. Widera-Wysoczańska, A., Dyjakon, D. (2011). Referat: Awareness of violence experienced by children among educators and teachers in kindergardens and schools and interventions taken by education authorities. the 12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, 18 – 21 September, Tampere, Finland.
 19. Widera-Wysoczańska, A. (2010). Referat: The influence of the therapy of parents on psychological problems in children. International Society for Study for Trauma and Dissociation. Atlanta, 14 – 18. X, USA.
 20. Widera-Wysoczańska, A. (2009). Referat: Somatic problems in patients after trauma. Oxford Inter-Disciplinary Net. Mansfield College, Oxford, July, United Kingdom.
 21. Widera-Wysoczańska, A. (2009). Referat: Protecting children from traumatic experiences: A step towards effective prophylaxis, 11th European Conference on traumatic Stress “Trauma in Lives and Communities, 15-18 June, Oslo, Norway.
 22. Widera-Wysoczańska, A. (2008). Referat: The influence of the therapy of parents on psychological problems in children. Association of Psychology & Psychiatry for Adults & Children. Psychology, Neuropsychiatry and Social Work in Modern Times. Ateny, 20 – 23 May, Grecja.
 23. Widera-Wysoczańska, A. (2007). Referat: Building healthy relationships: Integrated psychotherapy for persons after chronic childhood trauma. IX International Summer School of Psychotrauma. Countertransference Issues in Intercultural Treatment of Complex Postraumatic States, Dubrovnik, May 27 – June 1, Croatia.
 24. Widera-Wysoczańska, A. (2007). Referat: Parent – child attachment and partners relationships formed by person after childhood trauma. 10th European Conference on Traumatic Stress. Truth and Trust after Trauma. Opatia, June 5- 9, Croatia.
 25. Widera-Wysoczańska, A. (2007). Referat: The influence of the therapy of parents on psychological problems in children. XIth ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect. Supporting Prevention and Recovery from Child Abuse and Neglect: Role of Professionals, Communities and Families, Lizbon, November 18 – 21, Portugal.
 26. Widera-Wysoczańska, A. (2006). Referat: The Consequences of childhood sexual abuse in child protection. The Third International Trauma Research Net Conference. Trauma – Stigma and Distinction Social Ambivalence in the Face of Extreme Suffering, 14-17 September, St. Moritz.
 27. Widera-Wysoczańska, A. (2005). Referat: Intergenerational Transmission of Disturbance of Own Child Protection by Mother Childhood Sexual Abuse Survivors. Research and Psychotherpay. 9th European Conference on Traumatic Stress, Psychotraumatology (ECOTS). Stockholm, Sweden.
 28. Widera-Wysoczańska, A. (2005). Referat: Disturbances in child protection by mother survivors of childhood sexual abuse. International Conference on Violence, Trauma & Recovery, University of Central Lancashire, Preston, UK.
 29. Widera-Wysoczańska, A. (2003). Referat: Health problems of women victims of complex childhood abuse. In: Psychotherapy. Scientific Journal for Psychotherapeutic Research and Practice. The VIII European Conference on Traumatic Stress, Berlin. s. 150.
 30. Widera-Wysoczańska, A. (2001). Intergenerational transmission of risk factors of the sexual abuse in a family and psychotherapy. Reaching Undeserved Trauma Survivors through Community – Based Programs. The International Society of Traumatic Stress Study. New Orleans, 73.
 31. Widera-Wysoczańska, A. (2000). Intergenerational transmission of the paternal attitudes in an incest family: A qualitative study. The Third World Conference for the International Society for Traumatic Stress Studies, The Long-Term Outcomes of Trauma in Individuals and Society. Australia Melbourne.
 32. Widera-Wysoczańska, A. (2000). Referat: Family Factors of the therapy for female victims of childhood sexual abuse, in the polish society. In: Public Health Perspectives on Trauma Treatment and Research. Paper presented at the International Society of Traumatic Stress Study, San Antonio, USA. s. 110.
 33. Widera-Wysoczańska, A. (2000). Referat: Intergenerational transmission of the maternal experience in an incest family: A qualitative study. In: Public Health Perspectives on Trauma Treatment and Research. Paper presented at the International Society of Traumatic Stress Study, San Antonio, USA. s.110.
 34. Widera-Wysoczańska, A. (1999). 1. Przewodniczącasesjiireferat: Everyday awareness of death, from childhood to adulthood: a qualitative investigation. s. 77;
  Referat: Childhood sexual abuse in polish families and the healing process of adult survivors. s. 73;  The VI European Congress of Psychology. Rome, Italy.
 35. Widera-Wysoczańska, A. (1999). Referat: The Impact of rules and roles of dysfunctional and incestuous families on dissociation. In: Integrating Dissociation Theory into clinical practice and psychological research. Paper presented at the Sixteenth International Fall Conference The International Society for the Study of Dissociation, Miami, USA, s. 46.
 36. Widera-Wysoczańska, A. (1999). Referat: Intergenerational Family Rules Amplifying Childhood Sexual Abuse, and Recovery Process. In: Research and Practice in Partnership: Bridging Gaps Across Disciplines, Cultures, and Theoretical Perspectives. Paper presented at The International Society for Traumatic Stress Studies, Miami, USA, s. 185.
 37. Widera-Wysoczańska, A. (1998). 1. Przewodniczącasesjiireferat: Experiencing Death by Women: A clinical – Qualitative Study, s. 318;
  Referat: Sexual Abuse against Women and Psychotheraphy: Polish Society, s. 318; The Regional Congress of Psychology for Professionals in the Americas. Interfacing the Science and Practice of Psychology, Mexico City, Mexico – Mexico City.
 38. Widera-Wysoczańska, A. (1997). Referat: Sexual Abuse in Polish Families and Psychotherapy – roles and rules increasing sexual abuse against children. The 24th International Congress of Applied Psychology, San Francisco, USA.
 39. Widera-Wysoczańska, A. (1996). Referat: Experiencing death by adults, a clinical investigation conducted following qualitative (hermeneutical) methodology. The International Psychological Association, XXVI International Congress of Psychology. Canada – Montreal.
 40. Widera-Wysoczańska A. (1996). Referat: Badania na temat przemocy seksualnej oparte o metodę jakościową. The International Psychological Association, Symposium “Qualitative Research Methods: Applications across Cultures and Ethnic Groups”. Canada – Ottawa.

Wykłady na zaproszenie w kraju (czas trwania wykładów od 45 min. do 90min.):

 • Widera – Wysoczańska, A. (2016). Mechanizmy przemocy w Rodzinie i jej zapobieganie. Konferencja „Kryzys droga do zmiany. Dziecko doświadczające przemocy w Rodzinie. Profilaktyka i pomoc jako zadania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Organizator Miejski Zespół Interdyscyplinarny. Zabrze, 16.11.2016. Honorowy patronat nad Konferencją  objął Prezydent Miasta Zabrze.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2016). Przemoc ukryta. Jak ją rozpoznać, jak jej zapobiegać? IX Forum Porozumienia w Szkole, zorganizowane zostało przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Komendę Miejską Policji w Grudziądzu oraz Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu. Honorowy patronat nad Forum objął Prezydent Miasta Grudziądza Pan Robert Malinowski. Grudziądz, 25 X 2016
 • Widera – Wysoczańska, A. (2016). Czynniki wpływające na zdrowienie w trakcie terapii osób dorosłych , które doznały interpersonalnej traumy Konferencja Jubileuszowa 25 lat Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Kraków, Urząd Miasta Krakowa, 16 – 17.06.2016.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2016). Matki z rodzin kazirodczych. Konferencja PARPA. Kraków. 20 – 22.06.2016
 • Widera – Wysoczańska, A. (2016). Psychoterapia osób dorosłych po traumie interpersonalnej doznanej w dzieciństwie. (zaproszona jako gość specjalny). Ogólnopolska Konferencja Naukowa Czas Psychoterapii. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. 21-22 maj 2016.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2015). Mechanizmy przemocy seksualnej w ramach panelu naukowego Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wczesna interwencja w sytuacjach posttraumatycznych”. Instytut Psychologii Uniwersytet Śląski. 4.III, Katowice.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2014). Rozpoznawanie przemocy w rodzinie i środowisku. Urząd Wojewódzki, 3 XII, Wroclaw.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2014). … Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 6 VI, Wrocław.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2014). Procedury diagnozy i wsparcia dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny. IPZ PTP, Fundacja ETOH, 5. XI, Warszawa.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2014). Czynniki ułatwiające i utrudniające proces terapeutyczny osób po interpersonalnej traumie doznanej w dzieciństwie. Konferencja PARPA. Czerwiec, Kraków.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2013).
 • Widera-Wysoczańska, A. (2012).
 • Widera-Wysoczańska, A. (2011). Wykład na zaproszenie: Zaburzenie po stresie pourazowym u ofiar przemocy w rodzinie. Konferencja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. PARPA. Lipiec. Kraków.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2011). Wykład na zaproszenie: Przemoc seksualna z perspektywy osoby krzywdzonej. Konferencja Seksualność człowieka – nadużycie, diagnoza, terapia. Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Luty, Kraków.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2010). Wykład na zaproszenie: Postępowanie z dziećmi, które doświadczyły przemocy seksualnej i ich rodzicami zastępczymi. X Światowy Dzień FAS. Wspieranie rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi typu FASD. Patronat obchodów: Burmistrz Miasta Lędziny. Patronat naukowy: Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wrzesień. Lędziny
 • Widera-Wysoczańska, A. (2009). Wykład na zaproszenie: Międzypokoleniowe przekazywanie przemocy w rodzinie. Konferencja Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji. Wrocław
 • Widera-Wysoczańska, A. (2009). Wykład na zaproszenie: Zapobieganie krótko i długoterminowym objawom poprzez pomaganie w sytuacji przemocy seksualnej. Konferencja „Razem bezpieczniej”, Prezydent Miasta w Świdnicy. 26 III 2009. Świdnica.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2007). Przemoc wobec dziecka, jako uraz złożony. Wykład na zaproszenie – inauguracyjny wygłoszony na Konferencja przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Warszawa. PARPA. 10 XII .
 • Widera-Wysoczańska, A. (2007). Wykład inauguracyjny: Przemoc seksualna, jako złożony uraz chroniczny. Uniwersytet w Elblągu, 25 X, Elbląg.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2006). Wykład na zaproszenie: Integracyjna terapia dla kobiet po przemocy seksualnej doznanej w dzieciństwie. Konferencja przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Grudzień. PARPA, Warszawa.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2006). Wykład na zaproszenie: Integracyjna terapia osób po urazach doznanych w dzieciństwie. Instytut Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicz i PTT. Nowe Podejścia do Psychoterapii. 5 X 2006, Poznań.
 • Wrocław (2006). Wykład na zaproszenie: Dziecko doświadczające chronicznej przemocy w rodzinie. Centrum Interwencji Kryzysowej. Konferencja Agresja w relacji rodzic – dziecko. Czerwiec.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2005). Wykład na zaproszenie: Problematyka molestowania seksualnego dzieci i młodzieży. Powiatowe Centrum Edukacji. Listopad, Kamienna Góra.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2004). Wykład na zaproszenie: Twój uczeń – ofiara przemocy seksualnej. Rozpoznawanie i postępowanie psychologiczne. Konferencja “Jak pomóc dziecku wykorzystanemu seksualnie?”, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu i Dyrekcja Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kątach Wrocławskich. Marzec, 2004.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2004). Wykład na zaproszenie: Psychologiczne zapobieganie międzypokoleniowemu zjawisku przemocy seksualnej. Konferencja Dotycząca Pomocy Dzieciom Wykorzystanym Seksualnie “Ocalić niewinność dziecka – Zły Dotyk”, 24 – 25 V, Stargard Szczeciński, Organizator – Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego, 2004
 • Widera-Wysoczańska, A. (2004). Wykład na zaproszenie: Konsekwencje przemocy doznanej w dzieciństwie. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Prawa człowieka w filmie. 5-7 V 2004r. Wrocław.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Matki, które krzywdzą – rozpoznanie i postępowanie psychologiczne. Wyniki badań. Konferencja (międzynarodowa) Przemoc seksualna wobec dzieci – Mity i fakty, KOPD, Poznań, 25 listopad.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Przeciwdziałanie przemocy seksualnej, w tym pornografii: diagnoza i psychologiczne postępowanie. Konferencja (krajowa) „Boli przez całe życie – przemoc seksualna”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Urząd Miejski i Dolnośląska Izba Lekarzy. Brzeg Dolny, listopad.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Przeciwdziałanie przemocy seksualnej: diagnoza i interwencja. Szkoła Podstawowa w Oleśnicy, listopad.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Diagnoza osób dorosłych, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie. Szpital Psychiatryczny w Krośnicach i ADAMED. Październik.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Trudne rodzicielstwo kobiet, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie. Wyniki badań. Konferencja Przemoc wobec Kobiety. Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Poznań, maj.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Trudne rodzicielstwo kobiet, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie. Wyniki badań. Konferencja Przemoc wobec Kobiety. Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Poznań, maj.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Matki, które krzywdzą – rozpoznanie i postępowanie psychologiczne. Wyniki badań. Konferencja (międzynarodowa). Przemoc seksualna wobec dzieci – Mity i fakty, KOPD, Poznań, 25 listopad.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2001). Wykład na zaproszenie: Rozpoznawanie i zapobieganie przemocy w rodzinie. Konferencja Urzędu Miasta: Dzieciństwo bez Przemocy, Stargard Szczeciński
 • Widera-Wysoczańska, A. (2001). Wykład na zaproszenie: Problematyka krzywdzenia dzieci.
 • Konferencja Dzieciństwo bez Przemocy, Urząd Miasta, Wałbrzych.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2000). Wykład na zaproszenie: Diagnoza mechanizmów przemocy w rodzinie. Dzieciństwo bez Przemocy, Urząd Miasta, Lubin.
 • Widera-Wysoczańska, A. (1998). Wykład na zaproszenie: Proces zdrowienia osób, które doznały urazu w dzieciństwie. Psychoterapia w teorii i praktyce. Uniwersytet Poznański.
  Przewodnicząca sesji: Przemoc w rodzinie.
 • Widera-Wysoczańska, A. (1997). Wykład na zaproszenie: Krótki przewodnik dla osób pomagających dzieciom wykorzystanym seksualnie – rozpoznanie, rozmowa wspierająca, planowanie interwencji. Konferencja Zagrożenia dla socjalizacji i rozwoju dzieci i młodzieży. Wrocław.
 • Widera-Wysoczańska, A. (1997). Wykład na zaproszenie: Psychologiczna pomoc dla osób doświadczających przemocy fizycznej i seksualnej. Konferencja: Rodzina bez przemocy, Urząd Miasta. Kępno.
 • Widera-Wysoczańska, A. (1997). Wykład na zaproszenie: Rodzinne uwarunkowania przemocy seksualnej – wspierający kontakt. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa.
Aktywny udział w niektórych konferencjach krajowych:
 • Widera-Wysoczańska, A. (2009). Wykład: Międzypokoleniowe przekazywanie przemocy w rodzinie. Konferencja Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2009). Wykład: Zapobieganie krótko i długoterminowym objawom poprzez pomaganie w sytuacji przemocy seksualnej. Konferencja „Razem bezpieczniej”, Prezydent Miasta w Świdnicy. 26 III 2009. Świdnica.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2008). Instytut Psychologii Uniw. Wrocł. Kobiecość – Męskość. Poster: Dysocjacyjne rodzicielstwo. Maj 2008.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2007). Przemoc wobec dziecka jako uraz złożony. Wykład inauguracyjny wygłoszony na Konferencja przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Warszawa. PARPA. 10 XII .
 • Widera-Wysoczańska, A. (2007). Wykład inauguracyjny: Przemoc seksualna jako złożony uraz chroniczny. Elbląg, 25 X
 • Widera-Wysoczańska, A. (2007). Dynamika przemocy seksualnej – co opiekun powinien wiedzieć by ochraniać. Wykład na PSSIAP, Konferencja naukowa: Nie zabijaj. Psychologia zbrodni. 24 IV
 • Widera-Wysoczańska, A. (2006). Warszawa. PARPA. Konferencja przeciwdziałania przemocy w rodzinie. XII. Wykład: Integracyjna terapia dla kobiet po przemocy seksualnej doznanej w dzieciństwie.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2006). Poznań, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicz i PTT. Nowe Podejścia do Psychoterapii. 5 X 2006. Wykład: Integracyjna terapia osób po urazach doznanych w dzieciństwie.
 • Wrocław, Centrum Interwencji Kryzysowej. Konferencja Agresja w relacji rodzic – dziecko. VI 2006 (krajowa)Wykład: Dziecko doświadczające chronicznej przemocy w rodzinie
 • Kamienna Góra, Powiatowe Centrum Edukacji, Wykład: Problematyka molestowania seksualnego dzieci I młodzieży, listopad, 2005
 • Wrocław, Konferencja: Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego Referat: Postępowanie psychologiczne z rodzicem wspierającym dziecko po urazie psychologicznym. Badania własne i praktyka, Wrocław, 2005
 • Wrocław, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu i Dyrekcja Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 1Kątach Wrocławskich, 2004 Wykład: Twój uczeń – ofiara przemocy seksualnej. Rozpoznawanie i postępowanie psychologiczne. Konferencja “Jak pomóc dziecku wykorzystanemu seksualnie?”
 • 2004. III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja “Zrozumieć Płeć”. Referat. Zdrowotne konsekwencje przemocy doznanej w dzieciństwie. 23 – 25 IX 2004, Wrocław
 • 2004. I Międzynarodowa Konferencja Innocence in danger. Pornografia Dziecięca w internecie. Internet źródłem uzależnień. 22 – 23 VI, Wrocław. Referat. Międzypokoleniowe zjawisko przemocy seksualnej – trudne rodzicielstwo kobiet. 2004.
 • Konferencja Dotycząca Pomocy Dzieciom Wykorzystanym Seksualnie “Ocalić niewinność dziecka – Zły Dotyk”, 24 – 25 V, Stargard Szczeciński, Organizator – Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego, 2004 Wykład. Psychologiczne zapobieganie międzypokoleniowemu zjawisku przemocy seksualnej.
 • 2004. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Prawa człowieka w filmie. 5-7 V 2004r. Wrocław Wykład. Konsekwencje przemocy doznanej w dzieciństwie.
 • 2003. Człowiek wobec Kryzysu i Choroby Somatycznej. (krajowa). Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii Stosowanej oraz Sekcja Psychologii Zdrowia przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Zakopane, maj 2003. Referat. Subiektywne spostrzeganie problemów zdrowotnych u kobiet, które doznały urazu w dzieciństwie. Wyniki badań.
 • 2003. Narracje-(auto)biografia-etyka. (krajowa) Kudowa Zdrój. Wyższa Dolnośląska Szkoła Edukacji. Listopda. Referat. Metoda jakościowa w badaniach psychologa klinicznego nad urazami chronicznymi doświadczanymi w dzieciństwie.
 • 2003. Konferencja (międzynarodowa) Przemoc seksualna wobec dzieci – Mity i fakty, KOPD, Poznań, 25 listopda.Wykład: Matki, które krzywdzą – rozpoznanie i postępowanie psychologiczne. Wyniki badań.
 • 2003. Konferencja (krajowa) „Boli przez całe życie – przemoc seksualna”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Urząd Miejski i Dolnośląska Izba Lekarzy. Brzeg Dolny, listopad. Wykład: Przeciwdziałanie przemocy seksualnej, w tym pornografii: diagnoza i psychologiczne postępowanie.
 • 2003. Wykład: Przeciwdziałanie przemocy seksualnej: diagnoza i interwencja. Szkoła Podstawowa w Oleśnicy, listopad.
 • 2003. Wykład: Diagnoza osób dorosłych, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie. Szpital Psychiatryczny w Krośnicach i ADAMED. październik
 • 2003. Wykład: Trudne rodzicielstwo kobiet, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie. Wyniki badań. Konferencja Przemoc wobec Kobiety. Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Poznań, maj.
 • 2003. Szpital Psychiatryczny w Krośnicach i ADAMED. październikWykład: Diagnoza osób dorosłych, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie.
 • 2003. IXth ISPCAN European Conference on Child Abuse and Neglect, (międzynarodowa) Warszawa, sierpień.Referat. Przejmowanie stylów wychowawczych matki jako czynnik rzyka wykorzystania seksualnego dzieci w rodzinie. Wyniki badań.
 • 2003. Konferencja Przemoc wobec Kobiety. Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Poznań, maj.Wykład: Trudne rodzicielstwo kobiet, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie. Wyniki badań.
 • 2003. Wykład: Matki, które krzywdzą – rozpoznanie i postępowanie psychologiczne. Wyniki badań. Konferencja (międzynarodowa)Przemoc seksualna wobec dzieci – Mity i fakty, KOPD, Poznań, 25 listopda.
 • 2001. Wrocław. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytut Psychoterapii. Seminarium – wykład i warsztat dr Micahela Yapko (USA) na temat Przełamywania Wzorców depresji. Organizator.
 • 2002. Człowiek w sytuacji zagrożenia, Uniw. Śląski, Katowice. Referat: Międzypokoleniowe przekazywanie czynników zwiększających ryzyko wystąpienia przemocy seksualnej w rodzinie – badania jakościowe”
 • 2002. Wspomaganie Dzieci i Młodzieży z Trudnościami w Rozwoju, Uniw. Wrocławski, Wrocław. Przewodnicząca sesji i referat: „Postępowanie psychologiczne z dzieckiem wykorzystanym seksualnie”.
 • 2001. Dzieciństwo bez Przemocy, Stargard Szczeciński. Wykład: Rozpoznawanie i zapobieganie przemocy w rodzinie.2001. Dzieciństwo bez Przemocy, Wałbrzych. Wykład: Problematyka krzywdzenia dzieci.
 • 2000. Dzieciństwo bez Przemocy, Lubin. Wykład: Diagnoza mechanizmów przemocy w rodzinie.
 • 1999. Jubileuszowy Zjazd Naukowy PTP, Warszawa. Referat 1: Terapia osób, które doznały urazu w dzieciństwie. Referat 2: Terapia osób, które doznały urazu w dzieciństwie – metoda NLP.
 • 1998. Typy rodzin dysfunkcyjnych – diagnoza i leczenie. Wrocław. Przewodnicząca komitetu naukowego. Wykład: Bezpośrednie i długoterminowe konsekwencje doznanej w dzieciństwie przemocy seksualnej.
 • 1998. Psychoterapia w teorii i praktyce. Uniwersytet Poznański. Przewodnicząca sesji: Przemoc w rodzinie. Referat: Proces zdrowienia osób, które doznały urazu w dzieciństwie,
 • 1997. Pierwsza Krajowa Konferencja: Zagadnienia współczesnej Tanatologii, Polish Institute of Science, Karpacz. Referat: Doświadczenie śmierci w codziennym życiu kobiety – od dzieciństwa do dorosłości. Psychologiczne badanie jakościowe.
 • 1997. Zagrożenia dla socjalizacji i rozwoju dzieci i młodzieży. Wrocław. Wykład: Krótki przewodnik dla osób pomagających dzieciom wykorzystanym seksualnie – rozpoznanie, rozmowa wspierająca, planowanie interwencji.
 • 1997. Rodzina bez przemocy, Kępno. Wykład: Psychologiczna pomoc dla osób doświadczających przemocy fizycznej i seksualnej.
 • 1997. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa. Wykład: Rodzinne uwarunkowania przemocy seksualnej – wspierający kontakt.
 • 1996. XXIX Zjazd Naukowy PTP, Gdańsk. Referat 1: Metoda jakościowa jako sposób badania doświadczeń człowieka. Referat 2: Dynamika przemocy seksualnej dziejącej się w rodzinie. Warsztat 1: Przeciw Przemocy. Krótki przewodnik po terapii dla kobiet molestowanych seksualnie. Warsztat 2: Modyfikacja emocji w programowaniu neurolingwistycznym.
 • 1996. Letnia Szkoła Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa. Warsztat: Mapa przemocy seksualnej – wspierający kontakt. Referat: Rodzinne uwarunkowania przemocy seksualnej.
 • 1995. Letnia Szkoła Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa. Seminarium: Przemoc seksualna wobec kobiet, teoria i praktyka.
 • 1995. International conference on poverty and social assistance, Institute of Sociology, Wrocław University, Wrocław. Seminarium: Przemoc seksualna wobec dzieci.
 • 1995. Wrocławskie Forum, Urząd Miejski we Wrocławiu. Wykład: Rodzaje przemocy w rodzinie.
 • 1995 i 1996. Spotkanie Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Wrocław. Wykład na tematy przemocy seksualnej
 • 1993. XXVIII Zjazd Naukowy PTP, Opole. Warsztat: NLP a komunikacja
 • 1993. Letnia Szkoła Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa. Warsztat na temat NLP.
 • 1992. Międzynarodowa Konferencja „Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Szklarska Poręba.Referat: Grupy rozwoju efektywnego działania.
 • 1992. Letnia Szkoła Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa. Warsztat: NLP a terapia.
 • 1992. Psychologia Osobowa i Środowiskowa, Instytut psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Szklarska Poręba.Referat: Ku psychologicznemu opisowi życia człowieka, odkrywanie hermeneutycznego modelu badań w psychologii.
 • 1992. Poszukiwanie nowych kierunków w psychoterapii edukacji, Poznań. Warsztat: NLP – nowe kierunki w terapii.
 • 1991. Spotkanie Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Wrocław. Wykład: Terapia osób z rodzin dysfunkcjonalnych.
 • 1991. Spotkanie Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Katowice. Wykład: Żal po stracie bliskiej osoby.

Funkcje

Funkcje:

 • Recenzent prac nadsyłanych na The International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), Public Health Perspectives, San Antonio USA, 2000
 • Recenzent prac nadsyłanych na The International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), Reaching Underserved Trauma Survivors, New Orleans, USA, 2001
 • Członek Komitetu Naukowego i Organizacyjnego I Międzynarodowej Konferencji „Zrozumienie Interpersonalnej Traumy”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2009
 • Przewodnicząca sympozjum: Life – span consequences in relationship after complex childhood trauma track, odbzwajacego si w ramach 10th European Conference on Traumatic Stress. Truth and Trust after Trauma. Croatia – Opatia, June 5- 9, 2007.
 • Chairperson of the thematic session (przewodnicząca sesji): „Women and Health”, w ramach the Regional Congress of Psychology for Professionals in the Americas. Interfacing the Science and Practice of Psychology, Mexico City, 318. Mexico – Mexico City, 1998
 • Chairperson of the session (przewodnicząca sesji): „On death and Dying”, w ramach
  Rome, International Society of Applied Psychology, IV European Congress of Psychology, 1999
 • Patronat Naukowy nad sympozjum “Niektóre konsekwencje dysfunkcji w rodzinie. Rozpoznanie i pomoc”, Wrocław, 1998, organizator Forum Med.
 • Patronat Naukowy nad konferencją „Pomoc psychologiczna dzieciom wykorzystanym seksualnie”, Stargard Szczeciński, 2003
 • Przewodnicząca sympozjum z Michaelem Yapko (USA), „Wzorce depresji”, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.
 • Powołana do Rady Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006 – 2009.
 • Członek założyciel naukowego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego (Towarzystwo o charakterze naukowym), Poznań, 2005.
 • Założyciel i Przewodnicząca Sekcji Naukowej Terapii Osób z Zespołem Stresu Pourazowego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Poznań, 2005-2009.
 • Sekcja nadaje certyfikaty specjalisty w zakresie Terapii Stresu Pourazowego PTT
 • Przewodnicząca Sekcji Naukowej Terapii Osób z Zespołem Stresu Pourazowego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Poznań, 2009.
 • Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, 2005 – 2009.
 • Członek Naukowej Komisji do Spraw Certyfikatów Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Poznań, 2006
 • Członek The American Academy of Experts in Traumatic Stress (tylko dla osób rekomendowanych), New York, 2006
 • Członek The European Psychotherapy Universities (EPU), Kolonia (Niemcy), 2007
 • Członek International Society of Traumatic Stress Study (ISTSS), od 1996
 • Członek European Society of Trauma and Dissociation, (ESTD) od 2007 – 2009

Dydaktyka

Niektóre certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach na temat diagnozy i psychoterapii traumy, zaburzenia więzi i diagnozy osób po doznanej przemocy seksualnej

Współpraca