Healing Trauma and beyond
dr Agnieszka Widera Wysoczańska
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Szkolenie – Terapia z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie

Szkolenie prowadzone jest od 1993 roku

Program merytoryczny:
terapia oparta jest na podejściu bezpiecznym w pracy z dzieckiem, korzystającym z rozmowy wspartej technikami behawioralno – poznawczymi uznanymi za najskuteczniejsze w pracy z urazem,
z terapii zabawą, z pracy z metaforą.

Tematyka szkolenia i cele do osiągnięcia:

 • Przegląd podejść terapeutycznych
 • Cele i etapy terapii oraz kontrakt
  Diagnoza kliniczna czynników ryzyka oraz czynników sprzyjających zdrowieniu dziecka, rokowań, przygotowująca do terapii
 • Planowanie oddziaływań terapeutycznych w sytuacji podwójnej diagnozy i zagrożeń istniejących w środowisku dziecka(różne typy przemocy, alkoholizm, narkomania, zagrożenie samobójstwem)
 • Dobór właściwego podejścia terapeutycznego ze względu na diagnozę dziecka, sytuacji rodzinnej i planowanie procesu terapeutycznego
 • Najważniejsze strategie terapeutyczne dostosowane do poszczególnych etapów terapii
 • Rozpoznawanie wskaźników zdrowienia u dziecka
 • Zasady kontaktu ze sprawcą
 • Systematyczna analiza przypadku wybranego przez uczestników

Struktura:
sześć sesji 16 godzinnych w tym dwie sesje z superwizją oraz trzy sesje superwizyjne po 7 godz. każda. Razem: 117 godz. (godziny edukacyjne).

Forma:
ćwiczenia warsztatowe, psychodramy, analiza przypadków, mini – wykłady i godziny superwizyjne.
Terminy:

26 -27 II; 26-27 III; 23-24 IV; 21 – 22 V; 18 – 19 VI; 17-18 IX; 16 X; 28 XI 2015 oraz jeden dzień w styczniu 2016

Prowadząca:
dr Agnieszka Widera – Wysoczańska
(psycholog; adiunkt Zakładu Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy IPZ PTP; Superwizor PTT w zakresie stresu pourazowego; psychoterapeuta certyfikowany przez European Association for Psychotherapy; konsultant w zakresie Psychologii Klinicznej Dziecka w specjalności: pomoc psychologiczna dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych PTP; Specjalista w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA; Specjalista w zakresie Terapii Stresu Pourazowego PTT; Trener Treningu Grupowego PTP (do XII 2013); przewodnicząca sekcji Terapii Stresu Pourazowego PTT, członek Rady do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA (2007 – 2010), autorka artykułów psychologicznych i książek: Rozmowy o przemijaniu. Hermeneutyczne badanie psychologiczne (2000); Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie, 2010, Interpersonal trauma and its consequences In adulthood (2010); Zrozumienie interpersonalnej traumy. Mechanizmy i konsekwencje (2011), członek International Society for Traumatic Stress Study i American Academy of Experts in Traumatic Stress.
Szkolenie przeznaczone jest dla: osób z wyższym wykształceniem prowadzących terapię: psychologów, pedagogów
i lekarzy.

Warunki uczestniczenia w szkoleniu:

 1. Organizacyjne: ukończenie szkolenia na temat diagnozy i wsparcia dziecka wykorzystanego seksualnie w Instytucie Psychoterapii; przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia; dokonanie pełnej opłaty za szkolenie;
 2. Merytoryczne: udział we wszystkich sesjach szkolenia; opracowanie studium przypadku prowadzonego podczas szkolenia.

Koszty: 4500zł.
Wpłata zaliczki do dnia 16 I 2015 w wysokości 1000zł na konto Instytutu Psychoterapii. W przypadku rezygnacji ze szkolenia zaliczka nie podlega zwrotowi. Pozostała część kwoty do dnia 27 XI 2014 r.  Istnieje możliwość wpłat ratalnych:

Wpłatę proszę opisać w następujący sposób: „zaliczka za szkolenie TDz, rozp. 26 – 27 II 2015, imię i nazwisko, adres”.

Istnieje możliwość wpłat ratalnych: do dnia 16 I 2015 – 1000zł (ZALICZKA); dnia 26 III 2015– 800zł; dnia 23 IV 2015 – 700zł; dnia 21 V 2015 – 400zl; dnia 18 VI 2015 – 300zł; dnia 17 IX 2015 – 300zł.
Wpłatę proszę opisać w następujący sposób: „zaliczka za szkolenie TDz, rozp.16 I 2015, imię i nazwisko, adres”.

Konto: mBank, 98 1140 2004 0000 3102 3391 8803

Jest to program autorski i powielanie go w jakiejkolwiek formie wymaga zgody autorki.

KONTYNUACJA: osoby po ukończeniu tego szkolenia mogą wziąć udział w kursach:

 • Mechanizmy przemocy emocjonalnej, fizycznej, alkoholowej w rodzinie i jej konsekwencje, diagnoza różnicująca u dziecka
 • Postępowanie z opiekunem dziecka wykorzystanego seksualnie i z jego rodziną
 • Postępowanie psychologiczne z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi dzieci wykorzystanych seksualnie