dr Agnieszka Widera Wysoczańska
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Diagnoza i terapia dla osoby dorosłej, która doznała interpersonalnej traumy w dzieciństwie

DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNA OSOBY DOROSŁEJ, KTÓRA W DZIECIŃSTWIE DOZNAŁA ZŁOŻONEGO URAZU CHRONICZNEGO W TYM PRZEMOCY SEKSUALNEJ

Miejsce: Wrocław

Opis:
założenia ogólne szkolenia: program szkolenia został stworzony na podstawie ponad dwudziestoletniego doświadczenia (od 1987 roku) w prowadzeniu diagnozy i terapii indywidualnej i grupowej (oraz szkoleń) z osobami z rodzin alkoholowych, dysfunkcjonalnych i po doznanej przemocy w rodzinie, w tym seksualnej. Całościowy, spójny i wieloetapowy program profesjonalnej psychoterapii integracyjnej „poprzez życie” opiera się głównie na podejściach terapii skoncentrowanej na urazie, terapii retrospekcyjnej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu
[opis psychoterapii i jej założeń znajduje się w książkach: Widera – Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). (2010). Interpersonal trauma and its consequences in adulthood. Cambridge Scholar Pub.; Widera-Wysoczańska, A. (2007). Building healthy relationships: Integrated psychotherapy for persons after chronic childhood trauma. w: Therapists’ Affective Responses (red. Rudolf Gregurek). Dubrownik, 197-236.; 4.Widera – Wysoczańska A. (2010). Mechanizmy Przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie. Warszawa: Dyfin.]

Cele szkolenia:

  • nauka rozpoznawania przemocy w systemie rodzinnym,
  • nauka diagnozowania osoby po interpersonalnych chronicznych urazach złożonych doznawanych w dzieciństwie,
  • diagnozowanie objawów niespecyficznych i specyficznych u osoby dorosłej,
  • diagnozowanie zaburzeń po stresie pourazowym i zaburzeń z nim współwystępujących,
  • nauka zasad, celów, etapów terapii integracyjnej,
  • nauka samodzielnego planowania postępowania terapeutycznego uwzględniającego specyfikę objawów oraz etapy terapii
  • prowadzenie psychoterapii z osobami po urazach doznanych w dzieciństwie,
  • umiejętności dopasowanie metody terapeutycznej do potrzeb klienta i etapu terapii,
  • superwizja prowadzonych przypadków

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, lekarzy, oraz terapeutów z wyższym wykształceniem zajmujących się diagnozą i terapią osoby dorosłej. Zalecane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe oraz kontakt z klientem.

Struktura (244 godzin edukacyjnych):
Część dotycząca diagnozy
Trzy sesje 16 godzinne
Dwie sesje 18 godzinne (w tym godz. superwizyjne)
Razem: 84 godz.

Część dotycząca terapii
Cztery sesje 16 godzinne
Cztery sesje 18 godzinne (w tym godz. superwizyjne)
Cztery sesje superwizyjne 6 godzinne
Razem: 160 godz.

Prowadzący psycholodzy: dr Agnieszka Widera – Wysoczańska
psycholog; adiunkt Zakładu Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Superwizor PTT; psychoterapeuta certyfikowany przez European Association for Psychotherapy; nadano jej certyfikat konsultanta w zakresie Psychologii Klinicznej Dziecka w specjalności: pomoc psychologiczna dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych PTP; Specjalista w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA; Specjalista w zakresie Terapii Stresu Pourazowego PTT; Trener Treningu Grupowego PTP (do 2010); Trener NLP The Society of NLP w zakresie psychoterapii; przewodnicząca sekcji Terapii Stresu Pourazowego PTT, członek Rady do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA (2007 – 2010), autorka kilkudziesięciu artykułów psychologicznych i książki: Rozmowy o przemijaniu. Hermeneutyczne badanie psychologiczne (2000); Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie, (2010), Interpersonal trauma and its consequences In adulthood (2010); Zrozumienie interpersoanlenj traumy (2011) , członek International Society for Traumatic Stress Study i American Academy of Experts in Traumatic Stress. [życiorys z publikacjami i funkcjami znajduje się na www.psychologia.uni.wroc.pl]. wraz ze współpracującymi psychologami.
Warunki uczestniczenia:

Merytoryczne: co najmniej roczne doświadczenie kliniczne i kontakt terapeutyczny z klientami, którzy doznali przemocy w dzieciństwie,
Organizacyjne: przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, przesłanie ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych, dokonanie opłaty za szkolenie.
Warunki zaliczenia szkolenia:

udział we wszystkich sesjach szkolenia,
napisanie studium przypadku obejmującego diagnozę, planowanie i przeprowadzenie terapii z osobą dorosłą po urazie z dzieciństwa.

Terminy:
Część dotycząca diagnozy

15-16 IX 2011
13-14 X 2011
3-4 IX 2011
5-6 I 2012
1-2 III 2012

Część dotycząca terapii:
12-13 IV 2012
11-12 V 2012
15-16 VI 2012
13-14 IX 2012
11-12 X 2012
15-16 XI 2012

Pozostałe terminy w 2013 (dwie sesje dwudniowe i cztery superwizje)
Terminy mogą ulec zmianie.

Koszt:
Szkolenia kosztuje 6900zł od osoby za 244godzin edukacyjnych nauki.

Wpłata zaliczki w wysokości 1000zł do dnia 1 IX 2011r.,
na konto mBank, 98 1140 2004 0000 3102 3391 8803.

Wpłatę proszę opisać w następujący sposób: „zaliczka za DTDor, rozp. 15 IX 2011r., imię i nazwisko, adres”. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia wpłacona zaliczka jest bezzwrotna.

Można płacić w następujących ratach:
15 IX 2011: 1000zł; 13 X 2011: 800zł; 3 IX 2011: 700zł; 5 I 2012: 700zł; 1 III 2012: 700zł; 12 IV 2012: 500zł; 11 V 2012: 500zł; 15 VI 2012: 500zł; 13 IX 2012: 300zł; 11 X 2012: 200zł.

Kontakt:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 660 92 73 71 w godzinach 8.30-16.00
od poniedziałku do czwartku lub pisząc na adres e-mail: instytut@psychoterapia.wroclaw.pl