Healing Trauma and beyond
dr Agnieszka Widera Wysoczańska
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Diagnoza i terapia dla osoby dorosłej, która doznała interpersonalnej traumy w dzieciństwie

Healing Trauma and Beyond

DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNA OSOBY DOROSŁEJ, KTÓRA W DZIECIŃSTWIE DOZNAŁA ZŁOŻONEGO URAZU CHRONICZNEGO W TYM PRZEMOCY SEKSUALNEJ

Miejsce: Wrocław

Opis:
założenia ogólne szkolenia: program szkolenia został stworzony na podstawie ponad dwudziestoletniego doświadczenia (od 1987 roku) w prowadzeniu diagnozy i terapii indywidualnej i grupowej (oraz szkoleń) z osobami z rodzin alkoholowych, dysfunkcjonalnych i po doznanej przemocy w rodzinie, w tym seksualnej. Całościowy, spójny i wieloetapowy program profesjonalnej psychoterapii integracyjnej „poprzez życie” opiera się głównie na podejściach terapii skoncentrowanej na urazie, terapii retrospekcyjnej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu
[opis psychoterapii i jej założeń znajduje się w książkach: Widera – Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). (2010). Interpersonal trauma and its consequences in adulthood. Cambridge Scholar Pub.; Widera-Wysoczańska, A. (2007). Building healthy relationships: Integrated psychotherapy for persons after chronic childhood trauma. w: Therapists’ Affective Responses (red. Rudolf Gregurek). Dubrownik, 197-236.; 4.Widera – Wysoczańska A. (2010). Mechanizmy Przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie. Warszawa: Dyfin.]

Cele szkolenia:

  • nauka rozpoznawania przemocy w systemie rodzinnym,
  • nauka diagnozowania osoby po interpersonalnych chronicznych urazach złożonych doznawanych w dzieciństwie,
  • diagnozowanie objawów niespecyficznych i specyficznych u osoby dorosłej,
  • diagnozowanie zaburzeń po stresie pourazowym i zaburzeń z nim współwystępujących,
  • nauka zasad, celów, etapów terapii integracyjnej,
  • nauka samodzielnego planowania postępowania terapeutycznego uwzględniającego specyfikę objawów oraz etapy terapii
  • prowadzenie psychoterapii z osobami po urazach doznanych w dzieciństwie,
  • umiejętności dopasowanie metody terapeutycznej do potrzeb klienta i etapu terapii,
  • superwizja prowadzonych przypadków

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, lekarzy, oraz terapeutów z wyższym wykształceniem zajmujących się diagnozą i terapią osoby dorosłej. Zalecane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe oraz kontakt z klientem.

Struktura (244 godzin edukacyjnych):
Część dotycząca diagnozy
Trzy sesje 16 godzinne
Dwie sesje 18 godzinne (w tym godz. superwizyjne)
Razem: 84 godz.

Część dotycząca terapii
Cztery sesje 16 godzinne
Cztery sesje 18 godzinne (w tym godz. superwizyjne)
Cztery sesje superwizyjne 6 godzinne
Razem: 160 godz.

Prowadzący psycholodzy: dr Agnieszka Widera – Wysoczańska

Warunki uczestniczenia:

Merytoryczne: co najmniej roczne doświadczenie kliniczne i kontakt terapeutyczny z klientami, którzy doznali przemocy w dzieciństwie,
Organizacyjne: przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, przesłanie ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych, dokonanie opłaty za szkolenie.
Warunki zaliczenia szkolenia:

udział we wszystkich sesjach szkolenia,
napisanie studium przypadku obejmującego diagnozę, planowanie i przeprowadzenie terapii z osobą dorosłą po urazie z dzieciństwa.

Szkolenie prowadzone na zaproszenie ośrodków.
Terminy i program do uzgodnienia.

Koszt:
Szkolenie w przedstawionej formie kosztuje 7900zł od osoby za 244godzin edukacyjnych nauki.

Wpłata zaliczki w wysokości 1500zł do dnia (właściwa data)
na konto PKO BP 42 1020 5242 0000 2702 0512 8337.

Wpłatę proszę opisać w następujący sposób: „zaliczka za DTDor, rozp. (właściwa data)., imię i nazwisko, adres”. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia wpłacona zaliczka jest bezzwrotna.

Można płacić w ratach:

Kontakt:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 660 92 73 71 w godzinach 8.30-16.00
od poniedziałku do czwartku lub pisząc na adres e-mail: instytut@psychoterapia.wroclaw.pl