Healing Trauma and beyond
dr Agnieszka Widera Wysoczańska
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Diagnoza i wsparcie psychologiczne wobec dziecka wykorzystanego seksualnie i jego rodziny

Healing Trauma and Beyond

Szkolenie prowadzone od 1993 roku

Tematyka szkolenia (130 godz.):

 • definicja „praktyczna” przemocy seksualnej doznanej wewnątrz (w tym kazirodztwo) i na zewnątrz rodziny, typy przemocy seksualnej; grupy ryzyka, specyfika kazirodztwa
 • różnicowanie zachowań seksualnych rozwojowych i patologicznych u dziecka
 • diagnoza czynników ryzyka w rodzinie, z której dziecko zostało wykorzystane seksualnie (w rodzinie lub poza nią)
 • umieszczenie problemu przemocy seksualnej w kontekście przemocy emocjonalnej, fizycznej i alkoholizmu, rozwodu
 • rozpoznawanie objawów przemocy seksualnej u dziecka (PTSD, złożone PTSD, specyficznych, niespecyficznych)
 • problematyka gwałtu
 • wiedza o typach, zaprzeczeniach i manipulacjach sprawców przemocy seksualnej niezbędna do diagnozy dziecka, rodziców i sytuacji w rodzinie
 • wybrane techniki psychologiczne diagnozujące przemoc seksualną
 • wybrane problemy diagnozy psychologicznej dziecka wykorzystywanego i jego rodziny
 • pisanie opinii psychologicznej
 • wsparcie psychologiczne udzielane dziecku i rodzinie po ujawnieniu przemocy
 • współpraca z opiekunem wspierającym
 • planowanie interwencji i dalszego postępowania psychologicznego
 • profilaktyka przemocy
 • superwizje

Zaświadczenia:

Uczestnik po ukończeniu całego szkolenia otrzymuje certyfikat specjalisty w zakresie diagnozy i wsparcia dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny potwierdzający nabyte umiejętności, wraz z ilością godzin i podejmowanymi tematami.

Prowadząca: dr Agnieszka Widera – Wysoczańska 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników RODK, lekarzy oraz prawników (prawnicy mogą uczestniczyć w sesjach dotyczących diagnozy objawów u dziecka i w rodzinie, manipulacji sprawcy i mechanizmów przemocy w rodzinie).

Korzyści:

osoby, które ukończą szkolenie i wypełnią wymagania (uczestniczenie w całości szkolenia, oddanie napisanego studium przypadku osoby diagnozowanej przez uczestnika szkolenia wraz z napisaną opinią kliniczną lub sądową) uzyskują:
– specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą dokonywanie diagnozy dziecka po doznanej przemocy seksualnej w kontekście innych form przemocy,
– umiejętności dokonywania specjalistycznej diagnozy sądowej,
– możliwość uczestniczenia w drugiej części szkolenia dotyczącej terapii dziecka wykorzystywanego oraz innych zaawansowanych warsztatach uzupełniających,
– możliwość uczestniczenia w superwizjach dla osób zajmujących się dziećmi i dorosłymi doznającymi różnych form przemocy w rodzinie.

Warunki uczestniczenia w szkoleniu:

przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, wraz z ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych; dokonanie opłaty za szkolenie.

Warunki ukończenia szkolenia:

udział we wszystkich sesjach szkolenia, napisanie studium przypadku i opinii psychologicznej; w przypadku nieobecności na sesji, należy ją odrobić w następnej edycji szkolenia, wówczas dokonuje się opłaty także za odrabianą sesję,  dokonanie opłaty za całe szkolenie.

Terminy:
Terminy i forma szkolenia do uzgodnienia z zainteresowanym ośrodkiem.

Koszt w opisanej formie: 7600zł

Wpłata całości lub wpłata zaliczki w wysokości 1000zł na konto Instytutu, do dnia (właściwa data). Wpłatę proszę opisać w następujący sposób: „zaliczka za DDz., rozp. (właściwa data)., imię i nazwisko, adres”.

Pozostała część kwoty można płacić w ratach.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny:

Instytut Psychoterapii Traumy, Rozwoju i Szkoleń
ul.Petrażyckiego 77; 52 – 434 Wrocław
tel.: 660 92 73 71 (poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 16.00)
e-mail: instytut@psychoterapia.wroclaw.pl;
www.psychoterapia.wroclaw.pl
Informacja o szkoleniu na stronie: http://www.psychoterapia.wroclaw.pl/
Konto: PKO BP

Opis prowadzącej: 

– doktor nauk humanistycznych, w dziedzinie psychologii. Będąc adiunktem w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, adiunktem w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (2014-2015), wieloletnim wykładowcą w SWPS, filia we Wrocławiu (2008-2014) oraz trenerem w Instytucie Psychoterapii Traumy, Rozwoju i Szkoleń (od 1987) uczy studentów pogłębionej wiedzy z dziedziny szeroko pojmowanej psycho- traumatologii. Doktorat przygotowała w trakcie stażu naukowego na Uniwersytecie of Saskatchewan w Kanadzie. Zapraszana jest do przekazywania swojej wiedzy w trakcie specjalistycznych konferencji na całym świecie. Na podstawie badań własnych i praktyki psychologicznej prowadzonych równolegle od 1987 opublikowała kilkadziesiąt artykułów i pięć książek, w tym dwie w anglojęzycznym wydawnictwie Cambridge: „Rozmowy o przemijaniu. Hermeneutyczne badanie psychologiczne” (2000); „Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie” (2010), “Interpersonal trauma and its consequences In adulthood” (2010); “Zrozumienie interpersonalnej traumy. Mechanizmy i konsekwencje” (2012); “Trauma Treatment” (2016). Jej publikacje dotyczą problematyki przeżywania śmierci; rodzajów traumy interpersonalnej; mechanizmów przekazywania czynników ryzyka z pokolenia na pokolenie w rodzinie z przemocą seksualną; matek z rodzin kazirodczych; więzi rodziców z dziećmi w rodzinie dysfunkcjonalnej oraz więzi partnerskiej osób z tych rodzin; psychosomatycznych objawów po doznanej traumie występujących w różnych okresach życia; mechanizmów zaprzeczania u sprawców przemocy seksualnej; psychoterapii traumy doznanej w dzieciństwie oraz psychologicznego badania sądowego ofiar i sprawców przemocy seksualnej. Jest psychoterapeutą certyfikowanym przez European Psychotherapy Association; konsultantem specjalizującym się w diagnozie i psychoterapii dzieci i dorosłych z rodzin dysfunkcjonalnych, zwłaszcza po przemocy seksualnej; superwizorem w zakresie przeciwdziałania przemocy PARPA i superwizorem w zakresie leczenia stresu pourazowego PTT; specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy PARP oraz leczenia stresu pourazowego PTT. Powoływana jest jako biegły sądowy ad hoc w celu diagnozowania przemocy w rodzinie, zwłaszcza dzieci, rodziców i sprawców przemocy seksualnej. Stworzyła programy edukacyjne, rozwojowe i terapeutyczne dotyczące diagnozy i psychoterapii dzieci i dorosłych ofiar i sprawców przemocy w rodzinie, głównie przemocy seksualnej i w tym zakresie prowadzi kursy dla profesjonalistów. Psychoterapię dla ofiar i sprawców różnych form interpersonalnej traumy prowadzi od 1987 roku. Jest członkiem International Society for Traumatic Stress Study, ESTD,  American Academy of Experts in Traumatic Stress.

Kontakt:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 660 92 73 71 w godzinach 8.30-16.00
od poniedziałku do czwartku lub pisząc na adres e-mail: instytut@psychoterapia.wroclaw.pl