Healing Trauma and beyond
dr Agnieszka Widera Wysoczańska
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Terapia z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie i z jego rodziną

Healing Trauma and Beyond

Szkolenie prowadzone jest od 1993 roku

Program merytoryczny:
terapia oparta jest na podejściu bezpiecznym w pracy z dzieckiem, korzystającym z rozmowy wspartej technikami behawioralno – poznawczymi uznanymi za najskuteczniejsze w pracy z urazem,
z terapii zabawą, z pracy z metaforą.

Tematyka szkolenia i cele do osiągnięcia:

 • Przegląd podejść terapeutycznych
 • Cele i etapy terapii oraz kontrakt
  Diagnoza kliniczna czynników ryzyka oraz czynników sprzyjających zdrowieniu dziecka, rokowań, przygotowująca do terapii
 • Planowanie oddziaływań terapeutycznych w sytuacji podwójnej diagnozy i zagrożeń istniejących w środowisku dziecka(różne typy przemocy, alkoholizm, narkomania, zagrożenie samobójstwem)
 • Dobór właściwego podejścia terapeutycznego ze względu na diagnozę dziecka, sytuacji rodzinnej i planowanie procesu terapeutycznego
 • Najważniejsze strategie terapeutyczne dostosowane do poszczególnych etapów terapii
 • Rozpoznawanie wskaźników zdrowienia u dziecka
 • Zasady kontaktu ze sprawcą
 • Systematyczna analiza przypadku wybranego przez uczestników

Struktura:
sześć sesji 16 godzinnych w tym dwie sesje z superwizją oraz trzy sesje superwizyjne po 7 godz. każda. Razem: 117 godz. (godziny edukacyjne).

Forma:
ćwiczenia warsztatowe, psychodramy, analiza przypadków, mini – wykłady i godziny superwizyjne.
Terminy:

Terminy i forma szkolenia do uzgodnienia z zainteresowanym ośrodkiem.

Prowadząca:
dr Agnieszka Widera – Wysoczańska

Szkolenie przeznaczone jest dla: osób z wyższym wykształceniem prowadzących terapię: psychologów, pedagogów
i lekarzy.

Warunki uczestniczenia w szkoleniu:

 1. Organizacyjne: ukończenie szkolenia na temat diagnozy i wsparcia dziecka wykorzystanego seksualnie w Instytucie Psychoterapii; przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia; dokonanie pełnej opłaty za szkolenie;
 2. Merytoryczne: udział we wszystkich sesjach szkolenia; opracowanie studium przypadku prowadzonego podczas szkolenia.

Koszty: 7500zł.
Wpłata zaliczki do dnia 1(właściwa data)  w wysokości 1500zł na konto Instytutu Psychoterapii. W przypadku rezygnacji ze szkolenia zaliczka nie podlega zwrotowi. Pozostała część kwoty do dnia (właściwa data).  Istnieje możliwość wpłat ratalnych.

Wpłatę proszę opisać w następujący sposób: „zaliczka za szkolenie TDz, rozp. (właściwa data), imię i nazwisko, adres”.

Konto: PKO BP

Jest to program autorski i powielanie go w jakiejkolwiek formie wymaga zgody autorki.

KONTYNUACJA: osoby po ukończeniu tego szkolenia mogą wziąć udział w kursach:

 • Mechanizmy przemocy emocjonalnej, fizycznej, alkoholowej w rodzinie i jej konsekwencje, diagnoza różnicująca u dziecka
 • Postępowanie z opiekunem dziecka wykorzystanego seksualnie i z jego rodziną
 • Postępowanie psychologiczne z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi dzieci wykorzystanych seksualnie

INNE SZKOLENIA:

 • Diagnoza, wsparcie i terapia osoby dorosłej po urazie chronicznym doznanym w dzieciństwie
 • Diagnoza i leczenie osób ze złożonym PTSD i dysocjacją
 • Zapobieganie międzypokoleniowej traumie – interwencja oparta o więź
 • Chroniczna traumatyzacja – zaburzone więzi i zdysocjowane relacje
Kontakt:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 660 92 73 71 w godzinach 8.30-16.00
od poniedziałku do czwartku lub pisząc na adres e-mail: instytut@psychoterapia.wroclaw.pl