Healing Trauma and beyond
dr Agnieszka Widera Wysoczańska
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Grupa terapeutyczno-rozwojowa po interpersonalnej traumie

Zapraszamy na program terapeutyczno- rozwojowy dla OSÓB DOROSŁYCH POCHODZĄCYCH Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH w tym z rodzin z problemem alkoholowym oraz w których dochodziło do przemocy emocjonalnej, seksualnej czy fizycznej

Prowadzony jest on od 1988r.

 

Program składa się z:

 • warsztatu interpersonalnego
 • spotkań terapeutycznych
 • terapii ruchem
 • spotkań indywidualnych

Cele programu to:

 •  Uporządkowanie historii swojego życia
 •  Przyjrzenie się zdarzeniom traumatycznym, które aktualnie wpływają na życie
 •  Odreagowanie i uwolnienie się od stłumionych uczuć:gniewu,lęku,żalu krzywdy, bezsilności
 •  Rozstanie się z dzieciństwem
 •  Budowanie obrazu własnej osoby
 •  Urealnienie swoich oczekiwań wobec innych ludzi i siebie
 •  Rozwiązywanie aktualnych problemów życiowych dotyczących relacji z innymi ludźmi
 •  Planowanie swojego aktualnego życia
 •  Wytyczanie celów na przyszłość

Warunki merytoryczne uczestniczenia w terapii:
Aby rozpocząć terapię należy zgłosić się na sesje indywidualne.
Niezbędne jest uczestniczenie w minimum pięciu sesjach indywidualnych w celu zdiagnozowania problemu.
Uczestnik terapii zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach grupowych oraz w indywidualnie ustalanych sesjach indywidualnych (np.raz w miesiącu) oraz do przestrzegania innych zasad zawartych w umowie terapeutycznej.
Po podjęciu decyzji o uczestniczeniu w programie terapeutycznym prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia oraz kwestionariuszy diagnostycznych.

Terminy spotkań:
Program grupowy rozpoczyna się warsztatem interpersonalnym trwającym: 21 – 22 III 2014.
Terminy spotkań terapeutycznych, to: 4.04; 26.04; 9.05; 23.05; 6.06; 20.06; 4.07; 12.09; 26.09; 17.10; 31.10; 21.11; 5.12; 19.12. 2014; 9.01; 30.01; 13.02; 6.03; 20.03.2015.
Terminy mogą ulec niewielkiej zmianie.

Miejsce spotkań terapeutycznych:
Spotkania terapeutyczne odbywać się będą we Wrocławiu w Instytucie Psychoterapii.
Godziny spotkań: 13.30 do 18.30 (jeżeli odbywają sie w piątki); 8.30 – 13.30 (jeżeli odbywają się w soboty)

Warunki finansowe i organizacyjne uczestniczenia w programie terapeutycznym:
– Zaliczka płatna do dnia 25 II 2014 wynosi 1000zł – wpłaty dokonujesz na konto lub w Instytucie Psychoterapii.
– Dnia 21 III 2014 r. podczas warsztatu interpersonalnego dokonasz wpłaty w wysokości 800zł.
– Pozostałych wpłat w wysokości 300zł każda, dokonujesz w ratach w terminach: 4 IV; 9 V; 6 VI; 4 VII; 12 IX; 17 X; 21 XI; 5 XII 2014; 9 I; 13 II 2015; .
– Dodatkowo koszt terapii indywidualnej wynosi 180zł za jedno spotkanie w miesiącu.
Potwierdzeniem Twojej decyzji o uczestniczeniu w programie grupowym jest wpłacenie zaliczki do dnia
20 II 2014 roku w wysokości 1000zł na KONTO: IPW, mBank, 98 1140 2004 0000 3102 3391 8803 z dopiskiem „zaliczka DDD, rozp. 21 III 2014”.

Podczas dokonywania wpłat prosimy o podanie dokładnego adresu do korespondencji. Informujemy, że zaliczka jest bezzwrotna. Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i przyjęciem warunków merytorycznych i finansowych programu. Uczestnicy po zakończeniu terapii otrzymują zaświadczenie Ośrodka. Noclegi i wyżywienie podczas dwudniowych i trzydniowych spotkań terapeutycznych uczestnik załatwia we własnym zakresie. Osoby zakwalifikowane otrzymają pisemne informacje organizacyjne oraz dane na temat hoteli we Wrocławiu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (do 12) decyduje kolejność zgłoszeń.
Jest to program autorski i jego powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga zgody autorów.