Healing Trauma and beyond
dr Agnieszka Widera Wysoczańska
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Zapraszam do przeczytania artykuły na temat procesu psychologicznej diagnozy małoletniego zgłaszającego doznanie przemocy seksualnej. Został opublikowany w monografii o tytule „Ofiara i sprawca przestępstwa w perspektywie psychologicznej i społecznej” (2023, Warszawa:  Wydawnictwo Naukowe TYGIEL).

W opracowaniu tym przedstawiam propozycję psychologiczno-sądowej procedury diagnostycznej dziecka zgłaszającego doznanie przemocy seksualnej. Motywacją do napisania tego rozdziału była dokonywana przeze mnie przez ponad trzy dekady analiza akt sądowych dotyczących spraw o przemoc seksualną, rozmowy z pacjentami zaangażowanymi w psychologiczne i sądowe procedury diagnostyczne po stronie osób krzywdzonych, jak i podejrzanych, wskazujących na trudny dla nich do zaakceptowania przebieg diagnoz, budzący niepokój co do ich rzetelności.

Przedstawiam wiedzę niezbędną do diagnozowania małoletnich, ale także osób w różnym wieku, które w dzieciństwie doznały przemocy seksualnej. Wymieniam zagadnienia, które powinny być brane pod uwagę w trakcie dokonywanej diagnozy psychologicznej. Opisuję rolę psychologa “pierwszego kontaktu” oraz biegłego sądowego w procesie uzyskiwania wiarygodnych danych. Dyskutuję specjalizację biegłego psychologa w zakresie rozpoznawania przemocy seksualnej. Wymieniam niezbędne elementy procesu diagnostycznego przemocy seksualnej, w tym progresywność badania, metody i sposoby zadawania pytań z uwzględnieniem wieku dziecka,  techniki oparte o trzy dotyki. Wyjaśniam dlaczego opiekun wspierający nie może brać udziału w badaniu oraz czemu istnieje bezwzględny zakaz przeprowadzania badania małoletniego w obecności osoby wskazywanej przez niego jako sprawca przemocy. Omawiam kolejność badania członków rodziny oraz analizowanych zagadnień, środowisko w jakim osoba małoletnia powinna być badana oraz cel i sposób rejestrowania diagnozy.

Mam nadzieję, że artykuł jest przydatny dla psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, sędziów czy prokuratorów a także dla opiekunów dzieci, które ujawniają doznawanie przemocy seksualnej.

Proces psychologiczno-sądowej diagnozy małoletniego zgłaszającego doznawanie przemocy seksualnej