Healing Trauma and beyond
dr Agnieszka Widera Wysoczańska
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Przepisy RODO

Instytut Psychoterapii Traumy, Rozwoju i Szkoleń
dr Agnieszka Widera Wysoczańska
ul. Petrażyckiego 77, 52 434 Wrocław

Szanowni Państwo,
w dniu 25.05.2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
Informacje o RODO są do wglądu na stronie www.psychoterapia.wroclaw.pl

W związku z tym przekazuję Państwu informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz jakie są Państwa uprawnienia z tym związane. Poniższe zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018.

Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych jest Instytut Psychoterapii Traumy, Rozwoju i Szkoleń (IPTRiS), ul. Petrażyckiego 77, 52 434 Wrocław (działalność gospodarcza).

Informacje podawane przez osoby korzystające z usług psychoterapeutycznych czy szkoleniowych wynikające z i niezbędne dla procesu terapeutycznego czy szkoleniowego są objęte tajemnicą zawodową.

O jakich danych mówi w RODO?
Chodzi o dane osobowe, które są przez Państwa dobrowolnie podawane w celu zawierania umów, aby skorzystać z diagnostycznych, terapeutycznych, rozwojowych czy szkoleniowych usług psychologicznych; gdy korzystają Państwo z formularza (ze strony www.psychoterapia.wroclaw.pl) czy otrzymuję od Państwa mail oraz sms z pytaniem o określoną usługę psychologiczną; w celu wydawania faktur, pisania zleconych przez Państwa opinii czy zaświadczeń psychologicznych oraz wydawania sądowych opinii psychologicznych prywatnych zlecanych przez indywidualną osobę oraz przez organa procesowe. Ponadto o danych zawartych w przelewach bankowych wykonywanych dobrowolnie przez Państwa w celu dokonania opłaty za usługę.

Cele przetwarzania
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zrealizowania na Państwa rzecz usług psychologicznych, takich jak psychoterapia indywidualna lub grupowa, warsztaty rozwojowe, diagnostyka psychologiczna, superwizje, przeprowadzanie szkoleń oraz wydawanie zlecanych przez Państwa opinii psychologicznych, zaświadczeń czy certyfikatów uczestniczenia w szkoleniu; przeprowadzenia procesu rezerwacji terminu, ewentualnego przypomnienia o wizycie czy w wyjątkowych sytuacjach jej odwołania (Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.)
Przesyłania informacji o ofertach Instytutu Psychoterapii Traumy, Rozwoju i Szkoleń (Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
W celu realizacji obowiązków podatkowych i księgowych: prowadzenie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa, w tym dokumentów księgowych, jak również przekazywanie na życzenie osoby stosownych potwierdzeń wykonania usług, w tym faktury, rachunki, zaświadczenia. ( Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.)

Komu można przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres) można przekazywać podmiotom przetwarzającym je w celu wykonania usługi: podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, księgowe – w przypadku wystawienia dla Państwa faktur, prawnicze oraz wykonywane przez wolontariuszy.
Dane (imię, nazwisko, adres, Pesel i w wyjątkowych przypadkach materiały pochodzące z kontaktu z psychologiem) zgodnie z prawem mogą być przekazywane na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Sytuacja taka może się zdarzyć, gdy zgłaszacie się Państwo w celu wykonania usługi psychologicznej w trakcie trwania postępowania procesowego (Prokuratura, Sąd) i sami Państwo informujecie te organa o korzystaniu z usług psychologicznych lub przekazujecie Państwo organom ścigania opinię psychologiczną wystawioną przeze ze mnie na Państwa życzenie.

Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe?
Państwa dane przetwarzane są w związku z korzystaniem przez Państwa z moich usług przez czas niezbędny do ich zrealizowania. Informacje otrzymywane w trakcie sesji diagnostycznych i terapeutycznych niszczone są po roku zaprzestania przez pacjenta korzystania z usług diagnostycznych i psychologicznych.
Listy uczestników szkoleń czy superwizji przechowywane są przez czas nieograniczony.
Część danych (księgowe) przechowywane są do czasu istnienia obowiązku prawnego, np. w związku z koniecznością dokumentowania transakcji (np. dane w fakturach, rachunkach) lub dla celów archiwalnych (np. opinie psychologiczne wydane na Państwa życzenie lub wystawione na żądanie organów prawnych lub instytucji z nimi współpracujących, w oparciu o podstawę prawną, o czym są Państwo informowani).

Dobrowolność podania danych
Dane osobowe zostały mi przekazane przez Państwa dobrowolnie. Proszę pamiętać, że nie zobowiązywałam Państwa do podawania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym.
Jednakże podstawowe dane osobowe mogą być niezbędne do realizacji usług psychologicznych i umów, które na Państwa życzenie z Państwem zawieram w celu przeprowadzenia, np. psychoterapii indywidualnej czy grupowej, superwizji, szkoleń, wygłoszenia wykładów, pisania zaświadczeń, opinii, wystawiania faktur oraz certyfikatów. Brak podania określonych danych (np. imię i nazwisko oraz adres) skutkować może m.in. niemożliwością korzystania z usług Instytutu Psychoterapii Traumy, Rozwoju i Szkoleń.
W szczególnych przypadkach podanie danych może nie być dobrowolne, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. opinie wystawiane w ramach pracy biegłego na zlecenie organów procesowych. Wówczas Państwa dane osobowe otrzymuję z Sądu czy organów ścigania oraz w trakcie badania są przez Panią/Pana potwierdzane.

Jednocześnie informujemy, że:
• przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO) oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
• w przypadku wyrażenia zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem instytut@psychoterapia.wroclaw.pl.