Healing Trauma and beyond
dr Agnieszka Widera Wysoczańska
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Szkolenie – Diagnoza i wsparcie psychologiczne dziecka

Tematyka szkolenia (130 godz.):

DIAGNOZA I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE WOBEC DZIECKA WYKORZYSTANEGO SEKSUALNIE ORAZ WOBEC JEGO RODZINY

Szkolenie prowadzone od 1993 roku

 • definicja „praktyczna” przemocy seksualnej doznanej wewnątrz (w tym kazirodztwo) i na zewnątrz rodziny, typy przemocy seksualnej; grupy ryzyka, specyfika kazirodztwa
 • różnicowanie zachowań seksualnych rozwojowych i patologicznych u dziecka
 • diagnoza czynników ryzyka w rodzinie, z której dziecko zostało wykorzystane seksualnie (w rodzinie lub poza nią)
 • umieszczenie problemu przemocy seksualnej w kontekście przemocy emocjonalnej, fizycznej i alkoholizmu, rozwodu
 • rozpoznawanie objawów przemocy seksualnej u dziecka (PTSD, złożone PTSD, specyficznych, niespecyficznych)
 • problematyka gwałtu
 • wiedza o typach, zaprzeczeniach i manipulacjach sprawców przemocy seksualnej niezbędna do diagnozy dziecka, rodziców i sytuacji w rodzinie
 • wybrane techniki psychologiczne diagnozujące przemoc seksualną
 • wybrane problemy diagnozy psychologicznej dziecka wykorzystywanego i jego rodziny
 • pisanie opinii psychologicznej
 • wsparcie psychologiczne udzielane dziecku i rodzinie po ujawnieniu przemocy
 • współpraca z opiekunem wspierającym
 • planowanie interwencji i dalszego postępowania psychologicznego
 • profilaktyka przemocy
 • superwizje

 Zaświadczenia:

Uczestnik po ukończeniu całego szkolenia otrzymuje certyfikat specjalisty w zakresie diagnozy i wsparcia dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny potwierdzający nabyte umiejętności, wraz z ilością godzin i podejmowanymi tematami.

Prowadzącadr Agnieszka Widera – Wysoczańska 

Szkolenie przeznaczone jest dla:
psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników RODK, lekarzy oraz prawników (prawnicy mogą uczestniczyć w sesjach dotyczących diagnozy objawów u dziecka i w rodzinie, manipulacji sprawcy i mechanizmów przemocy w rodzinie).

Korzyści:
osoby, które ukończą szkolenie i wypełnią wymagania (uczestniczenie w całości szkolenia, oddanie napisanego studium przypadku osoby diagnozowanej przez uczestnika szkolenia wraz z napisaną opinią kliniczną lub sądową) uzyskują:
– specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą dokonywanie diagnozy dziecka po doznanej przemocy seksualnej w kontekście innych form przemocy,
– umiejętności dokonywania specjalistycznej diagnozy sądowej,
– możliwość uczestniczenia w drugiej części szkolenia dotyczącej terapii dziecka wykorzystywanego oraz innych zaawansowanych warsztatach uzupełniających,
– możliwość uczestniczenia w superwizjach dla osób zajmujących się dziećmi i dorosłymi doznającymi różnych form przemocy w rodzinie.

Warunki uczestniczenia w szkoleniu:
przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, wraz z ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych; dokonanie opłaty za szkolenie.

Warunki ukończenia szkolenia:
udział we wszystkich sesjach szkolenia, napisanie studium przypadku i opinii psychologicznej; w przypadku nieobecności na sesji, należy ją odrobić w następnej edycji szkolenia, wówczas dokonuje się opłaty także za odrabianą sesję,  dokonanie opłaty za całe szkolenie.

Terminy: do ustalenia

Koszt:

Wpłata całości lub wpłata zaliczki w wysokości 1000zł na konto Instytutu, do dnia …. Wpłatę proszę opisać w następujący sposób: „zaliczka za DDz., rozp. (podać datę), imię i nazwisko, adres”.

Pozostała część kwoty można płacić w ratach: do 4 X 2018: 1000zł; do 15 XI 2018: 900zł; do 6 XII 2018: 600zł; do 10 I: 400zł; do 22 III: 300zł; do 25 IV: 200zł; 16 V: 200zł.

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny:

Instytut Psychoterapii Traumy, Rozwoju i Szkoleń
ul. Petrażyckiego 77; 52 – 434 Wrocław
tel.: 660 92 73 71 (poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 16.00)
e-mail: instytut.psychoterapiitraumy@gmail.com
www.psychoterapia.wroclaw.pl

Informacja o prowadzącej szkolenie:
Dr Agnieszka Widera – Wysoczańska
Healing trauma and beyond

Miałam to szczęście i mam zaszczyt od 35 lat uczyć się od najwartościowszych i najzdolniejszych nauczycieli, którymi są moi mali i dorośli pacjenci. Dzięki tym, którzy doznali traumy i przeżywają wynikające z niej problemy, uzyskałam wgląd do ich wewnętrznego świata. Pacjenci nauczyli mnie, co i jak mam mówić a czego nie, aby mogli odkrywać przede mną swoje wnętrze i zmieniać życie na lepsze.

Trauma pozostawia ślady zarówno psychologiczne, jak i somatyczne, w duszy, ciele i mózgu. Długo po zakończeniu zdarzeń traumatycznych, ciało nadal reaguje tak, jakby niebezpieczeństwo było obecne tu i teraz. Moją misją jest przybliżenie tego rozumienia traumy zarówno pacjentom, jak i ich diagnostom i terapeutom, którzy poszukują odpowiedzi na pytanie, jak pomóc osobom po traumie . Kluczem do zdrowienia jest wiedza o tym, co się wydarzyło, jak osoba na to zareagowała oraz przekształcenie tego, jak umysł, ciało i dusza wciąż to pamiętają. Dzieje się to dzięki procesowi nadawania konstruktywnych znaczeń zdarzeniom z przeszłości.

Agnieszka Widera jest doktorem psychologiem specjalizującym się od 1987 roku w psychologii klinicznej. Ma duże doświadczenie w pracy diagnostycznej, psychoterapeutycznej, rozwojowej oraz szkoleniowej i superwizyjnej / konsultacyjnej.  Jest ekspertem w dziedzinie leczenia traumy, zwłaszcza wynikającej z przemocy seksualnej. Jest powoływana przez prokuraturę czy sądy jako biegły ad hoc. Autorką pięciu książek, rozdziałów i artykułów naukowych i popularnonaukowych w języku polskim i angielskim. Uczestniczy w społecznej i medialnej dyskusji na temat opieki naprzemiennej, alienacji rodzicielskiej i przemocy seksualnej.

Najbardziej znana jest z diagnozowania i psychoterapii dzieci i dorosłych, którzy doznali przemocy w rodzinie, szkole (buylling) i pracy (mobbing), zwłaszcza przemocy seksualnej.

Uzyskawszy w 1994 podczas rocznego stażu naukowo- szkoleniowe na University of Saskatchewan w Kanadzie wiedzę dotyczącą diagnozy sądowej dziecka wykorzystywanego seksualnie stale tworzy i modyfikuje metody diagnostyczne pozwalające poznać środowisko i świat wewnętrzny osób, które doznały traumy, tak aby w jak najbardziej nie inwazyjny oraz wiarygodny sposób metody te pozwalały ujawniać osobom w różnym wieku jakich doznały zdarzeń traumatycznych, kto był sprawcą i jakie przeżycia są z nimi związane.
Główny akcent kładzie na formy językowe wypowiadane do swoich pacjentów podlegających diagnozie, wsparciu czy terapii.

Korzystając z wiedzy uzyskiwanej w trakcie praktyki stale modyfikuje tworzone przez nią metody stosowane do przeprowadzania ekspertyz psychologicznych oraz dostosowuje je do aktualnie istniejących problemów diagnostycznych, sądowych i społecznych.

W oparciu o praktykę tworzy integracyjne podejście do psychoterapii „life – span”, w którym metody terapeutyczne dostosowywane są do osobowości i problemów osoby. Terapia ta rozumiana jest jako proces zmian, rozwoju i uruchamiania wewnętrznych zasobów służących do twórczego budowania spokoju i równowagi wewnętrznej.

W 2020 roku w USA od International Society for Trauma and Dissociation otrzymała nagrodę im. C. Wilbur za jej wkład w rozwój badań i praktyki dotyczącej dysocjacji i traumy.

W 2021 roku została ekspertem Senatu Rzeczpospolitej Polskiej powołanym do napisania opinii (numer 333) na temat „alienacji”, opieki naprzemiennej i rozpoznawania przemocy w rodzinie.

Także w 2021 roku przez Państwową Komisję do Spraw Wyjaśniania Przypadków Czynności Skierowanych Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajowości wobec Małoletnich poniżej 15 roku życia została poproszona o przedstawienie swojego poglądu w zakresie rozwiązywania problematyki przemocy seksualnej wobec dzieci do lat 15.

Jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakładzie Psychologii Klinicznej, gdzie od 1987 roku uczy studentów psychopatologii oraz diagnozy i terapii osób, które w dzieciństwie doznały interpersonalnej traumy, szczególnie przemocy seksualnej.

Uzyskała certyfikaty z nominacji w uznaniu za moje umiejętności praktyczne, naukowe i popularyzatorskich, w tym:

 • europejski certyfikat psychoterapii (ECP) wydany przez European Psychological Association (from 2006),
 • certyfikat superwizora w zakresie przemocy w rodzinie wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP (2013),
 • certyfikat specjalisty w zakresie Stresu Pourazowego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego (PTP, 2006),
 • certyfikat superwizora PTP w zakresie stresu pourazowego (2006),
 • specjalisty w zakresie Przeciwdziałania Przemocy wydany przez PARPA (2001).

Jest członkiem American Academy of Experts in Traumatic Stress,  European Society for Trauma and Dissociation i European Association for Psychotherapy.

Więcej informacji uzyskasz na: http://psychoterapia.wroclaw.pl/o-mnie/